Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Κεφάλαιο 3, 52-54

Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Κεφάλαιο 3, 52-54

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφῶντος Ἑλληνικά

Κεφάλαιο 3. Παράγραφοι 52-54

Κείμενο από το Πρωτότυπο

(§52) ᾿Ακούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν.«᾿Εγὼ δ’, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννομώτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν μήτε ἐμὲ μήτε ὑμῶν ὃν ἂν βούληται, ἀλλ’ ὅνπερ νόμον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ καταλόγῳ, κατὰ τοῦτον καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοὶ τὴν κρίσιν εἶναι.

(§53) Kαὶ τοῦτο μέν, ἔφη, μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι οὐδέν μοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωμός, ἀλλὰ βούλομαι καὶ τοῦτο ἐπιδεῖξαι, ὅτι οὗτοι οὐ μόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι, ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς ἀσεβέστατοι. Υμῶν μέντοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί, θαυμάζω, εἰ μὴ βοηθήσετε ὑμῖν αὐτοῖς, καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐμὸν τὸ  ὄνομα εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑμῶν ἑκάστου.»

(§54) Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε μὲν ὁ τῶν τριάκοντα κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραμένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις, ἡγουμένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου, εἶπε μὲν ὁ Κριτίας· «Παραδίδομεν ὑμῖν, ἔφη, Θηραμένην τουτονὶ κατακεκριμένον κατὰ τὸν νόμον.

Παρατηρήσεις

1) Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα: «Kαὶ τοῦτο μέν, ἔφη,….. ἑκάστου».

Μονάδες 20

2) Ποια είναι η αντίδραση του Θηραμένη μετά από την απόφαση του Κριτία να τον διαγράψει από τον κατάλογο και να τον καταδικάσει σε θάνατο; Με ποια επιχειρήματα προσπαθεί να πείσει τους βουλευτές;

Μονάδες 15

3) Γιατί χαρακτηρίζονται οι τριάκοντα «ἀδικώτατοι» και «ἀσεβέστατοι»;

Μονάδες 15

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

4) Να γραφούν οι τύποι των ουσιαστικών που ζητούνται:

τὴν ἑστίαν: δοτική πληθυντικού:

ἄνδρες: δοτική ενικού:

τῷ καταλόγῳ: κλητική ενικού:

τὴν κρίσιν: δοτική πληθυντικού:

τὸ ὄνομα: δοτική πληθυντικού:

κῆρυξ: αιτιατική πληθυντικού:

τοῖς ὑπηρέταις: γενική ενικού:

τούς θεοὺς: δοτική ενικού:

Μονάδες 10

5) Να γραφούν οι τύποι των ρημάτων που ζητούνται:

ἀκούσας: απαρέμφατο μέλλοντα και αορίστου:

βούληται: β΄ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα:

ἔγραψαν: γ΄ ενικό οριστικής παρακειμένου:

θαυμάζω: μετοχή παρακειμένου αρσενικό γένος:

ἐκέλευσε: β΄ πληθυντικό προστακτικής αορίστου:

εἰσελθόντες: β΄ ενικό προστακτικής αορίστου β’:

εἶπε: α΄ πληθυντικό υποτακτικής αορίστου β’:

εἰσὶ: μετοχή ενεστώτα θηλυκό γένος:

Μονάδες 10

6) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
εἶπεν
εἰσήλθετε
βούλονται

Μονάδες 10

Δ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

7) Να χαρακτηριστούν συντακτικώς οι υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου.

Μονάδες 10

Ε. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

8) Να γραφεί μία ετυμολογικά συγγενής λέξη από το κείμενο:

άγνοια:

άβουλος:

καταγεγραμμένος:

κριτήριο:

αποδοτικός:

παρουσία:

ηγεμόνας:

λόγος:

ευσεβής:

απόδειξη:

(Μονάδες 5)

9) Να γραφούν τρεις ομόρριζες λέξεις στα νέα ελληνικά απλές ή σύνθετες).

ἐπιδεῖξαι:

ἐξαλείφειν:

(Μονάδες 5)

Το υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό που μόλις διαβάσατε προετοίμασε η εκλεκτή συνάδελφος Μπερμπατσέλη Μαργαρίτα, η οποία στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.