Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2.4.21

Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 21

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά

Κεφάλαιο 4. Παράγραφος 21

Πρωτότυπο Κείμενο

Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ μητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας καὶ ἑταιρίας͵ πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦμεν ἀλλήλοις͵ αἰδούμενοι καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁμαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα͵ καὶ μὴ πείθεσθε τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα͵ οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ μησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη πολεμοῦντες.

Μετάφραση

Στο όνομα των θεών των πατέρων και μητέρων μας και στο όνομα της συγγένειάς μας εξ αίματος και εξ αγχιστείας και των συλλόγων μας -γιατί πολλοί (από εμάς) αυτά τα έχουμε κοινά-, σεβόμενοι και θεούς και ανθρώπους, σταματήστε να προξενείτε ζημιά στην πατρίδα και μην υπακούτε στους ανοσιότατους Τριάκοντα, οι οποίοι λόγω προσωπικών συμφερόντων παρά λίγο να φονεύσουν μέσα σε οκτώ μήνες περισσότερους Αθηναίους απ’ όσους όλοι οι Πελοποννήσιοι μαζί σε δέκα χρόνια πολέμου.

Κείμενο – Μετάφραση σε αντιστοίχιση

Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ μητρῴων

καὶ συγγενείας

καὶ κηδεστίας καὶ ἑταιρίας͵

γὰρ πολλοὶ

κοινωνοῦμεν ἀλλήλοις πάντων τούτων ͵

αἰδούμενοι καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους

παύσασθε ἁμαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα͵

καὶ μὴ πείθεσθε τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα͵

οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα

ὀλίγου δεῖν

ἀπεκτόνασιν ἐν ὀκτὼ μησὶν

πλείους Ἀθηναίων

ἢ πάντες Πελοποννήσιοι

δέκα ἔτη πολεμοῦντες.

Στο όνομα των θεών των πατέρων και μητέρων μας

και στο όνομα της συγγένειάς μας εξ αίματος

και εξ αγχιστείας και των συλλόγων μας

-γιατί πολλοί (από εμάς)

αυτά τα έχουμε κοινά-,

σεβόμενοι και θεούς και ανθρώπους,

σταματήστε να προξενείτε ζημιά στην πατρίδα

και μην υπακούτε στους ανοσιότατους Τριάκοντα,

οι οποίοι λόγω προσωπικών συμφερόντων

παρά λίγο

να φονεύσουν μέσα σε οκτώ μήνες

περισσότερους Αθηναίους

απ’ όσους όλοι οι Πελοποννήσιοι μαζί

σε δέκα χρόνια πολέμου.

Συντακτική ανάλυση

Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ μητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας καὶ ἑταιρίας͵… αἰδούμενοι καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁμαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα: Κύρια πρόταση κρίσεως.

παύσασθε: ρήμα/ μεῖς (ενν.): υποκείμενο.

ἁμαρτάνοντες: κατηγορηματική μετοχή ως κατηγορηματικός προσδιορισμός στο υποκείμενό της μεῖς (ενν.).

Πρὸς θεῶν …καὶ μητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας καὶ ἑταιρίας:: εμπρόθετοι επιρρηματικοί προσδιορισμοί που δηλώνουν επίκληση στο παύσασθε.

πατρῴων: επιθετικός προσδιορισμός στο θεῶν.

αἰδούμενοι: επιρρηματική τροπική μετοχή με υποκείμενο μεῖς (ενν.) (συνημμένη) ως επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο παύσασθε.

καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους: αντικείμενα της μετοχής αἰδούμενοι.

εἰς τὴν πατρίδα: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει εχθρική διάθεση στο ἁμαρτάνοντες.

πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦμεν ἀλλήλοις: Κύρια πρόταση κρίσεως.

κοινωνοῦμεν: ρήμα/ μεῖς (ενν.): υποκείμενο / τούτων: άμεσο αντικείμενο/ ἀλλήλοις: έμμεσο αντικείμενο.

πάντων: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο τούτων.

πολλοὶ: επιρρηματικό κατηγορούμενο του ποσού στο μεῖς (ενν.).

καὶ μὴ πείθεσθε τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα: Κύρια πρόταση κρίσεως.

μὴ πείθεσθε: ρήμα/ μεῖς (ενν.): υποκείμενο/ τοῖς ἀνοσιωτάτοις: αντικείμενο.

τριάκοντα: επιθετικός προσδιορισμός στο τοῖς ἀνοσιωτάτοις.

οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ μησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη πολεμοῦντες: δευτερεύουσα αναφορική αιτιολογική πρόταση, που λειτουργεί ως επιρρηματικός ποσδιορισμός της αιτίας στο πείθεσθε της κύριας πρότασης που προηγείται.

ἀπεκτόνασιν: ρήμα/ οἳ: υποκείμενο/ πλείους: αντικείμενο.

Ἀθηναίων: γενική διαιρετική στο πλείους.

κερδέων ἕνεκα: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού (αναστροφή της πρόθεσης) στο ἀπεκτόνασιν.

ἰδίων: επιθετικός προσδιορισμός στο κερδέων.

ὀλίγου δεῖν: απόλυτο απαρέμφατο σε θέση επιρρηματικού του ποσού.

ἐν μησὶν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ἀπεκτόνασιν.

ὀκτὼ: επιθετικός προσδιορισμός στο μησὶν.

ἢ Πελοποννήσιοι: β’ όρος σύγκρισης/ υποκείμενο του ἀπεκτόνασιν.

πάντες: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο Πελοποννήσιοι.

πολεμοῦντες: επιρρηματική τροπική μετοχή με υποκείμενο Πελοποννήσιοι (συνημμένη) ως επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ἀπεκτόνασιν.

ἔτη: αιτιατική του χρόνου στο πολεμοῦντες.

δέκα: επιθετικός προσδιορισμός στο ἔτη.

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.