Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2.4.20

Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 20

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά

Κεφάλαιο 4. Παράγραφος 20

Πρωτότυπο Κείμενο

Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν μυστῶν κῆρυξ͵ μάλ΄ εὔφωνος ὤν͵ κατασιωπησάμενος ἔλεξεν· ἄνδρες πολῖται͵ τί ἡμᾶς ἐξελαύνετε; Τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡμεῖς γὰρ ὑμᾶς κακὸν μὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαμεν͵ μετεσχήκαμεν δὲ ὑμῖν καὶ ἱερῶν τῶν σεμνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων͵ καὶ συγχορευταὶ καὶ συμφοιτηταὶ γεγενήμεθα καὶ συστρατιῶται͵ καὶ πολλὰ μεθ΄ ὑμῶν κεκινδυνεύκαμεν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀμφοτέρων ἡμῶν σωτηρίας τε καὶ ἐλευθερίας.

Μετάφραση

Ο Κλεόκριτος, ο κήρυκας των μυημένων (στα Ελευσίνια μυστήρια), ο οποίος είχε πολύ δυνατή φωνή, αφού επέβαλε σιωπή, μίλησε: «Συμπολίτες μου, γιατί μας εκδιώκετε; Γιατί θέλετε να μας σκοτώσετε; Γιατί εμείς αφενός ποτέ ώς τώρα δεν σας προξενήσαμε κανένα κακό, αφετέρου έχουμε λάβει μαζί σας μέρος και στις πιο σεβαστές ιερές συνήθειες και θυσίες και στις ωραιότερες γιορτές και έχουμε γίνει συγχορευτές και συσπουδαστές και συστρατιώτες σας και μαζί σας έχουμε κινδυνεύσει πολλές φορές και στην ξηρά και στη θάλασσα για χάρη της κοινής σωτηρίας και ελευθερίας και των δυο μας (παρατάξεων).

Κείμενο – Μετάφραση σε αντιστοίχιση

Κλεόκριτος δὲ

ὁ τῶν μυστῶν κῆρυξ͵

μάλ΄ εὔφωνος ὤν͵

κατασιωπησάμενος ἔλεξεν·

ἄνδρες πολῖται͵ τί ἡμᾶς ἐξελαύνετε;

Τί βούλεσθε ἀποκτεῖναι ;

Ἡμεῖς μὲν γὰρ πώποτε

ὑμᾶς ἐποιήσαμεν οὐδὲν κακὸν͵

μετεσχήκαμεν δὲ ὑμῖν

καὶ ἱερῶν τῶν σεμνοτάτων καὶ θυσιῶν

καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων͵

καὶ γεγενήμεθα συγχορευταὶ καὶ συμφοιτηταὶ

καὶ συστρατιῶται͵

καὶ κεκινδυνεύκαμεν μεθ΄ ὑμῶν πολλὰ

καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν

ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀμφοτέρων ἡμῶν σωτηρίας τε καὶ ἐλευθερίας.

Ο Κλεόκριτος,

ο κήρυκας των μυημένων (στα Ελευσίνια μυστήρια),

ο οποίος είχε πολύ δυνατή φωνή,

αφού επέβαλε σιωπή, μίλησε:

«Συμπολίτες μου, γιατί μας εκδιώκετε;

Γιατί θέλετε να μας σκοτώσετε;

Γιατί εμείς αφενός ποτέ ώς τώρα

δεν σας προξενήσαμε κανένα κακό,

αφετέρου έχουμε λάβει μαζί σας μέρος

και στις πιο σεβαστές ιερές συνήθειες και θυσίες

και στις ωραιότερες γιορτές

και έχουμε γίνει συγχορευτές και συσπουδαστές

και συστρατιώτες σας

και μαζί σας έχουμε κινδυνεύσει πολλές φορές

και στην ξηρά και στη θάλασσα

για χάρη της κοινής σωτηρίας και ελευθερίας και των δυο μας (παρατάξεων).

Συντακτική ανάλυση

Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν μυστῶν κῆρυξ͵ μάλ΄ εὔφωνος ὤν͵ κατασιωπησάμενος ἔλεξεν·: Κύρια πρόταση κρίσεως.

ἔλεξεν: ρήμα/ Κλεόκριτος: υποκείμενο.

ὁ κῆρυξ: παράθεση στο Κλεόκριτος.

τῶν μυστῶν: γενική αντικειμενική στο κῆρυξ/ δυνάμει του άρθρου επιθετικός.

ὤν: επιθετική μετοχή ως επιθετικός προσδιορισμός στο Κλεόκριτος.

εὔφωνος: κατηγορούμενο στο Κλεόκριτος μέσω του συνδετικού ρήματος ὤν.

μάλ΄: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού στο ὤν.

κατασιωπησάμενος: επιρρηματική χρονική μετοχή με υποκείμενο Κλεόκριτος (συνημμένη) ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ἔλεξεν.

ἄνδρες πολῖται͵ τί ἡμᾶς ἐξελαύνετε;: Ευθεία ερωτηματική πρόταση.

ἐξελαύνετε: ρήμα/ ὑμεῖς (ενν.): υποκείμενο/ ἡμᾶς: αντικείμενο.

τί: αιτιατική της αιτίας στο ἐξελαύνετε.

ἄνδρες: κλητική προσφώνηση.

πολῖται: επιθετικός προσδιορισμός στο ἄνδρες.

Τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε;: Ευθεία ερωτηματική πρόταση.

βούλεσθε: ρήμα/ ὑμεῖς (ενν.): υποκείμενο/ ἀποκτεῖναι: αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο με υποκείμενο ὑμεῖς (ενν.) (ταυτοπροσωπία).

Τί: αιτιατική της αιτίας στο βούλεσθε.

Ἡμεῖς γὰρ ὑμᾶς κακὸν μὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαμεν: Κύρια πρόταση κρίσεως.

ἐποιήσαμεν: ρήμα/ Ἡμεῖς: υποκείμενο/ ὑμᾶς: άμεσο αντικείμενο/ κακὸν: έμμεσο αντικείμενο.

οὐδὲν: επιθετικός προσδιορισμός στο κακὸν.

πώποτε: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ἀνήχθησαν.

μετεσχήκαμεν δὲ ὑμῖν καὶ ἱερῶν τῶν σεμνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων: Κύρια πρόταση κρίσεως.

μετεσχήκαμεν: ρήμα/ Ἡμεῖς (ενν.): υποκείμενο/ καὶ ἱερῶν … καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν: άμεσα αντικείμενα/ ὑμῖν: έμμεσο αντικείμενο.

τῶν σεμνοτάτων: επιθετικός προσδιορισμός στο ἱερῶν.

τῶν καλλίστων: επιθετικός προσδιορισμός στα θυσιῶν καὶ ἑορτῶν.

καὶ συγχορευταὶ καὶ συμφοιτηταὶ γεγενήμεθα καὶ συστρατιῶται: Κύρια πρόταση κρίσεως.

γεγενήμεθα: ρήμα/ Ἡμεῖς (ενν.): υποκείμενο/ καὶ συγχορευταὶ καὶ συμφοιτηταὶ καὶ συστρατιῶται: κατηγορούμενα στο Ἡμεῖς (ενν.) μέσω του συνδετικού ρήματος γεγενήμεθα.

καὶ πολλὰ μεθ΄ ὑμῶν κεκινδυνεύκαμεν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀμφοτέρων ἡμῶν σωτηρίας τε καὶ ἐλευθερίας.: Κύρια πρόταση κρίσεως.

κεκινδυνεύκαμεν: ρήμα/ Ἡμεῖς (ενν.): υποκείμενο/ πολλὰ: σύστοιχο αντικείμενο.

μεθ΄ ὑμῶν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της συνοδείας στο κεκινδυνεύκαμεν.

καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο στο κεκινδυνεύκαμεν.

ὑπὲρ σωτηρίας τε καὶ ἐλευθερίας: εμπρόθετοι επιρρηματικοί προσδιορισμοί που δηλώνουν υπεράσπιση στο κεκινδυνεύκαμεν.

τῆς κοινῆς: επιθετικός προσδιορισμός στα σωτηρίας τε καὶ ἐλευθερίας.

ἀμφοτέρων: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο ἡμῶν.

ἡμῶν: γενική υποκειμενική στα σωτηρίας τε καὶ ἐλευθερίας/ γενική κτητική στο κοινῆς.

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.