Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2.4.19

Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 19

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά

Κεφάλαιο 4. Παράγραφος 19

Πρωτότυπο Κείμενο

Καὶ οὐκ ἐψεύσατο͵ ἀλλ΄ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα͵ αὐτὸς μὲν ὥσπερ ὑπὸ μοίρας τινὸς ἀγόμενος ἐκπηδήσας πρῶτος ἐμπεσὼν τοῖς πολεμίοις ἀποθνῄσκει͵ καὶ τέθαπται ἐν τῇ διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν μέχρι τοῦ ὁμαλοῦ. Ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν μὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόμαχος͵ τῶν δὲ ἐν Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρμίδης ὁ Γλαύκωνος͵ τῶν δ΄ ἄλλων περὶ ἑβδομήκοντα. Καὶ τὰ μὲν ὅπλα ἔλαβον͵ τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν͵ προσιόντες ἀλλήλοις πολλοὶ διελέγοντο.

Μετάφραση

Και δεν διαψεύστηκε, αλλά, μόλις πήραν τα όπλα, αυτός, σαν να οδηγούνταν από κάποια μοίρα, αφού εξόρμησε πρώτος, ρίχτηκε μέσα στους εχθρούς και σκοτώθηκε και είναι θαμμένος στη διάβαση του Κηφισού· οι άλλοι όμως νίκησαν και κατεδίωξαν (τους εχθρούς) μέχρι την πεδιάδα. Εκεί φονεύτηκαν από τους Τριάκοντα ο Κριτίας και ο Ιππόμαχος, από τους δέκα άρχοντες του Πειραιά ο Χαρμίδης, ο γιος του Γλαύκωνα, και περίπου εβδομήντα από τους άλλους. Και πήραν τα όπλα (των σκοτωμένων), αλλά δεν αφαίρεσαν τα ενδύματα κανενός από τους πολίτες. Αφού έγινε αυτό και απέδωσαν τιμές στους νεκρούς, πολλοί (από τους αντιπάλους) πλησιάζοντας ο ένας τον άλλον συνομιλούσαν μεταξύ τους.

Κείμενο – Μετάφραση σε αντιστοίχιση

Καὶ οὐκ ἐψεύσατο͵

ἀλλ΄ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα͵

αὐτὸς μὲν

ὥσπερ ὑπὸ μοίρας τινὸς ἀγόμενος

ἐκπηδήσας πρῶτος

ἐμπεσὼν τοῖς πολεμίοις ἀποθνῄσκει͵

καὶ τέθαπται ἐν τῇ διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ·

οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων

καὶ κατεδίωξαν μέχρι τοῦ ὁμαλοῦ.

Ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν μὲν τριάκοντα

Κριτίας τε καὶ Ἱππόμαχος͵

τῶν δὲ ἐν Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων

Χαρμίδης ὁ Γλαύκωνος͵

περὶ ἑβδομήκοντα τῶν δ΄ ἄλλων.

Καὶ τὰ μὲν ὅπλα ἔλαβον͵

τοὺς δὲ χιτῶνας ἐσκύλευσαν

οὐδενὸς τῶν πολιτῶν.

Ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγένετο

καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν͵

πολλοὶ προσιόντες

διελέγοντο ἀλλήλοις.

Και δεν διαψεύστηκε,

αλλά, μόλις πήραν τα όπλα,

αυτός,

σαν να οδηγούνταν από κάποια μοίρα,

αφού εξόρμησε πρώτος,

ρίχτηκε μέσα στους εχθρούς και σκοτώθηκε

και είναι θαμμένος στη διάβαση του Κηφισού·

οι άλλοι όμως νίκησαν

και κατεδίωξαν (τους εχθρούς) μέχρι την πεδιάδα.

Εκεί φονεύτηκαν από τους Τριάκοντα

ο Κριτίας και ο Ιππόμαχος,

από τους δέκα άρχοντες του Πειραιά

ο Χαρμίδης, ο γιος του Γλαύκωνα,

και περίπου εβδομήντα από τους άλλους.

Και πήραν τα όπλα (των σκοτωμένων),

αλλά δεν αφαίρεσαν τα ενδύματα

κανενός από τους πολίτες.

Αφού έγινε αυτό

και απέδωσαν τιμές στους νεκρούς,

πολλοί (από τους αντιπάλους) πλησιάζοντας

ο ένας τον άλλον συνομιλούσαν μεταξύ τους.

Συντακτική ανάλυση

Καὶ οὐκ ἐψεύσατο: Κύρια πρόταση κρίσεως.

οὐκ ἐψεύσατο: ρήμα/ οὗτος (ενν.): υποκείμενο

ἀλλ΄…. αὐτὸς μὲν ὥσπερ ὑπὸ μοίρας τινὸς ἀγόμενος ἐκπηδήσας πρῶτος ἐμπεσὼν τοῖς πολεμίοις ἀποθνῄσκει: Κύρια πρόταση κρίσεως.

ἀποθνῄσκει: ρήμα/ αὐτὸς: υποκείμενο.

ὥσπερ ἀγόμενος: επιρρηματική αιτιολογική μετοχή με υποκείμενο αὐτὸς (συνημμένη) ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ἀποθνῄσκει (ψευδής αιτιολογία, επειδή συνοδεύεται από το ὥσπερ).

ὑπὸ μοίρας: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο ἀγόμενος.

τινὸς: επιθετικός προσδιορισμός στο μοίρας.

ἐκπηδήσας: επιρρηματική χρονική μετοχή με υποκείμενο αὐτὸς (συνημμένη) ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ἀποθνῄσκει.

πρῶτος: επιρρηματικό κατηγορούμενο τάξης-σειράς στο ἐκπηδήσας.

ἐμπεσὼν: επιρρηματική χρονική μετοχή με υποκείμενο αὐτὸς (συνημμένη) ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ἀποθνῄσκει.

τοῖς πολεμίοις: αντικείμενο της μετοχής ἐμπεσὼν.

ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα: Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ἐψεύσατο της κύριας πρότασης που προηγείται.

ἀνέλαβον: ρήμα/ οὗτοι (ενν.): υποκείμενο/ τὰ ὅπλα: αντικείμενο.

καὶ τέθαπται ἐν τῇ διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ: Κύρια πρόταση κρίσεως.

τέθαπται: ρήμα/ οὗτος (ενν.): υποκείμενο.

ἐν τῇ διαβάσει: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο στο τέθαπται.

τοῦ Κηφισοῦ: γενική αντικειμενική στο διαβάσει.

οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων: Κύρια πρόταση κρίσεως.

ἐνίκων: ρήμα/ οἱ δ΄ ἄλλοι: υποκείμενο.

καὶ κατεδίωξαν μέχρι τοῦ ὁμαλοῦ: Κύρια πρόταση κρίσεως.

κατεδίωξαν: ρήμα/ οἱ δ΄ ἄλλοι (ενν.): υποκείμενο.

μέχρι τοῦ ὁμαλοῦ: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου στο κατεδίωξαν.

Ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν μὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόμαχος͵ τῶν δὲ ἐν Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρμίδης ὁ Γλαύκωνος͵ τῶν δ΄ ἄλλων περὶ ἑβδομήκοντα: Κύρια πρόταση κρίσεως.

Ἀπέθανον: ρήμα/ Κριτίας τε καὶ Ἱππόμαχος- Χαρμίδης- περὶ ἑβδομήκοντα: υποκείμενα (το περὶ ἑβδομήκοντα δηλώνει ποσό κατά προσέγγιση).

τῶν μὲν τριάκοντα: γενική διαιρετική στα Κριτίας τε καὶ Ἱππόμαχος.

τῶν ἀρχόντων: γενική διαιρετική στο Χαρμίδης.

δέκα: επιθετικός προσδιορισμός στο ἀρχόντων.

τῶν ἐν Πειραιεῖ: δυνάμει του άρθρου επιθετικός προσδιορισμός στο ἀρχόντων.

ὁ Γλαύκωνος: παράθεση στο Χαρμίδης.

τῶν δ΄ ἄλλων: γενική διαιρετική στο περὶ ἑβδομήκοντα.

ἐνταῦθα: επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο στο Ἀπέθανον.

Καὶ τὰ μὲν ὅπλα ἔλαβον: Κύρια πρόταση κρίσεως.

ἔλαβον: ρήμα/ οὗτοι (ενν.): υποκείμενο/ τὰ μὲν ὅπλα: αντικείμενο.

τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν: Κύρια πρόταση κρίσεως.

ἐσκύλευσαν: ρήμα/ οὗτοι (ενν.): υποκείμενο/ τοὺς χιτῶνας: άμεσο αντικείμενο/ οὐδενὸς: έμμεσο αντικείμενο.

τῶν πολιτῶν: γενική διαιρετική στο οὐδενὸς.

Ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγένετο: Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο διελέγοντο της κύριας πρότασης που έπεται.

 ἐγένετο: ρήμα/ τοῦτο: υποκείμενο.

καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν: Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο διελέγοντο της κύριας πρότασης που έπεται.

ἀπεδίδοσαν: ρήμα/ οὗτοι (ενν.): υποκείμενο/ τοὺς νεκροὺς: αντικείμενο.

ὑποσπόνδους: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο ἀπεδίδοσαν.

προσιόντες ἀλλήλοις πολλοὶ διελέγοντο.: Κύρια πρόταση κρίσεως.

διελέγοντο: ρήμα/ πολλοὶ: υποκείμενο/ ἀλλήλοις: αντικείμενο.

προσιόντες: επιρρηματική τροπική μετοχή με υποκείμενο πολλοὶ (συνημμένη) ως επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο διελέγοντο.

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.