Τράπεζα Θεμάτων & Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3 74-75

Τράπεζα Θεμάτων & Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74-75

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Τράπεζα Θεμάτων & Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74-75

 

Κείμενο από το Πρωτότυπο


Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν φυλακῇ ἦσαν· καὶ ἡ Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν. Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους Ἀθηναίων στρατηγὸς παραγίγνεται βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων πεντακοσίοις ὁπλίταις· ξύμβασίν τε ἔπρασσε καὶ πείθει ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρῖναι, οἳ οὐκέτι ἔμειναν, τοὺς δ᾽ ἄλλους οἰκεῖν σπονδὰς πρὸς ἀλλήλους ποιησαμένους καὶ πρὸς Ἀθηναίους, ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν. Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν, οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς Ἀθήνας ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο.

Κείμενο από Μετάφραση

Θουκυδίδου, Ἱστορίαι3. 78, § 2-4

Επειδή, όμως, το κατάλαβαν οι Πελοποννήσιοι που ήταν κοντά στους Κερκυραίους και επειδή φοβήθηκαν μη γίνει αυτό ακριβώς που είχε γίνει στην Ναύπακτο, έσπευσαν να τους βοηθήσουν και, αφού συγκεντρώθηκαν όλα μαζί τα πλοία, επιτέθηκαν ταυτόχρονα εναντίον των Αθηναίων. Οι δε (Αθηναίοι) υποχωρούσαν πλέοντες προς τα πίσω και ταυτόχρονα ήθελαν να προλάβουν τα κερκυραϊκά πλοία να καταφύγουν (στο λιμάνι) στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό, καθώς αυτοί υποχωρούσαν αργά και οι εχθροί είχαν παραταχθεί εναντίον τους. Η ναυμαχία, αφού εξελίχθηκε έτσι, τελείωσε με τη δύση του ήλιου.

Παρατηρήσεις

1. Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ … ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι»

Μονάδες 30

2. Σε ποιες ενέργειες προέβη ο Νικόστρατος; Να καταγράψετε τις ενέργειές του έτσι όπως καταγράφονται στο κείμενο στα αρχαία ελληνικά. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον Νικόστρατο ως στρατηγό με βάση τις πράξεις του;

Μονάδες 10

3. «οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, …….Kαὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν, οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς». Ποια σκοπιμότητα πιστεύετε ότι είχε η πρόταση των δημοκρατικών Κερκυραίων;

Μονάδες 10

4. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β ώστε να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Τρεις φράσεις της στήλης Β περισσεύουν.

Α

Β

1. Βαθύτερη αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου είναι κατά τον Θουκυδίδη α. η πλεονεξία και η φιλοτιμία των
δημαγωγών.
β. η οικονομική και στρατιωτική
ανάπτυξη της Αθήνας.
γ. από πολιτική οξυδέρκεια και
πολιτικό θάρρος.
δ. η δύναμη.
ε. η λογική.
ζ. από τη χρήση της σύνεσης και της
λογικής.
η. από αμεροληψία στην έκθεση των
γεγονότων.
θ. από την απλότητα του ύφους.
2. Το πρότυπο του ηγέτη που ενσαρκώνει ο Περικλής
χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων
3. Ο υπεύθυνος πολίτης χαρακτηρίζεται και
4. Η μόνη αξία στην οποία μπορεί να στηριχθεί ο άνθρωπος είναι κατά τον Θουκυδίδη
5. Το ιστορικό έργο του Θουκυδίδη χαρακτηρίζεται

Μονάδες 10

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε μία περίοδο λόγου στη Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: φυλακῇ, δήμου, προστάται,
κινήσει, ξυνεχώρησεν
. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή της (μέρος του λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο).

Μονάδες 10

6. Λαμβάνοντας υπόψη το χωρίο «Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες …. ἐς τὴν ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν.» και το παρακάτω μεταφρασμένο απόσπασμα να συγκρίνετε την συμπεριφορά των συμμάχων στα δύο αντίπαλα στρατόπεδα.

Μονάδες 10

7. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις επιτονισμένες λέξεις του κειμένου.

Μονάδες 5

8. α) βοηθῶν, πληρώσαντες: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο β΄ ενικό Ενεστώτα των παραπάνω συνηρημένων ρημάτων

β) να κλιθούν: ἡ ναῦς, την νύκτα

Μονάδες 5

 

 

Για να δείτε τις απαντήσεις στο Κριτήριο επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Τράπεζα Θεμάτων & Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3 74-75-Απαντήσεις

Για να μεταφερθείτε σε άλλες Συνδυαστικές Ερωτήσεις πρωτότυπου-μεταφρασμένου κειμένου απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Τράπεζα Θεμάτων & Απαντήσεις σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις
Θουκυδίδης 3, 71-72 Θουκυδίδης 3, 71-72
Θουκυδίδης 3, 74Θουκυδίδης 3, 74
Θουκυδίδης 3, 74 & ΤΘ 169Θουκυδίδης 3, 74& ΤΘ 169
Θουκυδίδης 3, 74-75 Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74 -75 Κριτήριο Αξιολόγησης
Θουκυδίδης 3, 81 Θουκυδίδης 3, 81
Θουκυδίδης 3, 81 Πλήρες Κριτήριο Θουκυδίδης 3, 81 Απαντήσεις Πλήρες Κριτήριο
Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5 Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5


Ξενοφώντας 2, 1-4 Ξενοφώντας 2, 1-4
Ξενοφώντας 3, 50-51Ξενοφώντας 3, 50-51
Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56

 

Για να μεταφερθείτε στην Ενότητα που επιθυμείτε από το έργο του Θουκυδίδη απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Κεφάλαιο 70, 1 Κεφάλαιο 70, 2
Κεφάλαιο 70, 3 Κεφάλαιο 70, 4
Κεφάλαιο 70, 5 Κεφάλαιο 70, 6
Κεφάλαιο 71, 1 Κεφάλαιο 71, 2
Κεφάλαιο 72, 1 Κεφάλαιο 72, 2
Κεφάλαιο 72, 3 Κεφάλαιο 73, 1
Κεφάλαιο 74, 1 Κεφάλαιο 74, 2
Κεφάλαιο 74, 3 Κεφάλαιο 75, 1
Κεφάλαιο 75, 2-3 Κεφάλαιο 75, 4
Κεφάλαιο 75, 5 Κεφάλαιο 76
Κεφάλαιο 77, 1 Κεφάλαιο 77, 2
Κεφάλαιο 77, 3 Κεφάλαιο 78, 1
Κεφάλαιο 78, 2 Κεφάλαιο 78, 3-4
Κεφάλαιο 79, 1 Κεφάλαιο 79, 2
Κεφάλαιο 79, 3 Κεφάλαιο 80, 1
Κεφάλαιο 80, 2 Κεφάλαιο 81, 1
Κεφάλαιο 81, 2 Κεφάλαιο 81, 3
Κεφάλαιο 81, 4 Κεφάλαιο 81, 5

Το κριτήριο αξιολόγησης και οι απαντήσεις που το συνοδεύουν προέρχονται από τις προσωπικές σημειώσεις της συναδέλφου Αντιγόνης Παπαδοπούλου, η οποία τις παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.