Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 81

Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 81

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 81

Πρωτότυπο κείμενο

[1] Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν γῆν· καὶ ὑπερενεγκόντες τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ περιπλέοντες ὀφθῶσιν, ἀποκομίζονται. [2] Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. [3] Oἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. [4] Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων· [5] πᾶσά τε ἰδέα κατέστη θανάτου, καὶ οἷον φιλεῖ ἐν τῷ τοιούτῳ γίγνεσθαι, οὐδὲν ὅτι οὐ ξυνέβη καὶ ἔτι περαιτέρω. Καὶ γὰρ πατὴρ παῖδα ἀπέκτεινε καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν ἀπεσπῶντο καὶ πρὸς αὐτοῖς ἐκτείνοντο, οἱ δέ τινες καὶ περιοικοδομηθέντες ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ ἀπέθανον.

Παρατηρήσεις

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα που ακολουθεί στα νέα ελληνικά: Oἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν… ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ ἀπέθανον.

Μονάδες 30

2. οὐδὲν ὅ,τι οὐ συνέβη καὶ ἔτι περαιτέρω: Πού αποσκοπεί ο ιστορικός με τη χρήση της συγκεκριμένης φράσης; Θεωρείτε ότι επιτυγχάνει τον στόχο του;

Μονάδες 10

3. Ποια συναισθήματα προκαλεί στον αναγνώστη η «απάθεια» με την οποία παρακολουθεί ο Ευρυμέδων όσα αποτρόπαια διαδραματίζονται; Γιατί ο Θουκυδίδης δεν κάνει καμία αναφορά στον Νικόστρατο;

Μονάδες 10

4. Να μελετήσετε με προσοχή το παρακάτω μεταφρασμένο απόσπασμα και στη συνέχεια να απαντήσετε στην ερώτηση που το συνοδεύει:

Σ’ αυτές τις ακρότητες έφτασε ο εμφύλιος πόλεμος και προκάλεσε μεγάλη εντύπωση, γιατί ήταν ο πρώτος που έγινε. Αργότερα μπορεί κανείς να πη ότι ολόκληρος ο Ελληνισμός συνταράχτηκε, γιατί παντού σημειώθηκαν εμφύλιοι σπαραγμοί. Οι δημοκρατικοί καλούσαν τους Αθηναίους να τους βοηθήσουν και οι ολιγαρχικοί τους Λακεδαιμονίους. Όσο διαρκούσε η ειρήνη δεν είχαν ούτε πρόφαση, αλλά ούτε την διάθεση να τους καλέσουν για βοήθεια. Με τον πόλεμο, όμως, καθεμιά από τις αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις μπορούσε εύκολα να βρη ευκαιρία να προκαλέση εξωτερική επέμβαση για να καταστρέψη τους αντιπάλους της και να ενισχυθή η ίδια για ν’ ανατρέψη το πολίτευμα. Οι εμφύλιες συγκρούσεις έφεραν μεγάλες κι αμέτρητες συμφορές στις πολιτείες, συμφορές που γίνονται και θα γίνωνται πάντα όσο δεν αλλάζει η φύση του ανθρώπου, συμφορές που μπορεί να είναι βαρύτερες ή ελαφρότερες κ’ έχουν διαφορετική μορφή ανάλογα με τις περιστάσεις. Σε καιρό ειρήνης και όταν ευημερή ο κόσμος και οι πολιτείες, οι άνθρωποι είναι ήρεμοι γιατί δεν τους πιέζουν ανάγκες φοβερές. Αλλ’ όταν έρθη ο πόλεμος που φέρνει στους ανθρώπους την καθημερινή στέρηση, γίνεται δάσκαλος της βίας κ’ ερεθίζει τα πνεύματα του πλήθους σύμφωνα με τις καταστάσεις που δημιουργεί. 

Βιβλίο 3. Κεφάλαιο 82

Μετάφραση: Αγγελος Βλάχος

 

Στο μεταφρασμένο απόσπασμα που σας δόθηκε ο ιστορικός παρουσιάζει τις ακρότητες στις οποίες προβαίνει ο άνθρωπος σε περίοδο πολέμου. Εντοπίζετε αυτές τις ακραίες συμπεριφορές στο αρχαίο κείμενο;

Μονάδες 10

5. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες θέσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):

 1. Ο Θουκυδίδης δεν πίστευε στην αξία του Περικλή.
 2. Το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου δεν βρήκε τον Θουκυδίδη εν ζωή.
 3. Ο Θουκυδίδης χρησιμοποιεί λογικές μεθόδους και καταγράφει τις ιστορικές αλλαγές με «εἰκότα», «σημεῖα» ή «μαρτύρια» και «τεκμήρια».
 4. Πάγια άποψη του Θουκυδίδη ήταν ότι η ανθρώπινη φύση δεν αλλάζει.
 5. Οι δημηγορίες αξιοποιήθηκαν από τον Ξενοφώντα.

Μονάδες 10

6.α. Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας: Να μεταφέρετε τους επιτονισμένους τύπους στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού (μονάδες 5).

β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

 1. περιπλέοντες: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού
 2. ἤγαγον: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στη μέση φωνή
 3. ἀπέκτεινον: το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα
 4. εἶναι: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα
 5. γίγνεσθαι: τον ίδιο τύπο στον παρακείμενο

(μονάδες 5)

Μονάδες 10

7. α. ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα: Να γράψετε το είδος και τον συντακτικό ρόλο της δευτερεύουσας πρότασης. (μονάδες 4)

β.  ὅπως μὴ περιπλέοντες ὀφθῶσιν…. Oἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν… Καὶ γὰρ πατὴρ παῖδα ἀπέκτεινε: Να γράψετε τον συντακτικό ρόλο των τύπων που σας δόθηκαν. (μονάδες 6)

Μονάδες 10

8. Να επιλέξετε τη λέξη που είναι ετυμολογικά συγγενής με τον τύπο που σας δίνεται:

 1. ἐκομίζοντο: α) κομμωτήριο β) συγκομιδή
 2. λαβόντες: α) σύλληψη β) έλλειψη
 3. ἀπέκτεινον: α) πατροκτόνος β) απόκτημα
 4. παρέμεινε: α) μόνος β) νόμος
 5. ξυνέβη: α) ξύλο β) βάση

Μονάδες 10

 

Για να δείτε τις απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 81 – Απαντήσεις

Για να μεταφερθείτε σε άλλες Συνδυαστικές Ερωτήσεις πρωτότυπου-μεταφρασμένου κειμένου απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Τράπεζα Θεμάτων & Απαντήσεις σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις
Θουκυδίδης 3, 71-72 Θουκυδίδης 3, 71-72
Θουκυδίδης 3, 74Θουκυδίδης 3, 74
Θουκυδίδης 3, 74 & ΤΘ 169Θουκυδίδης 3, 74& ΤΘ 169
Θουκυδίδης 3, 74-75 Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74 -75 Κριτήριο Αξιολόγησης
Θουκυδίδης 3, 81 Θουκυδίδης 3, 81
Θουκυδίδης 3, 81 Πλήρες Κριτήριο Θουκυδίδης 3, 81 Απαντήσεις Πλήρες Κριτήριο
Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5 Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5


Ξενοφώντας 2, 1-4 Ξενοφώντας 2, 1-4
Ξενοφώντας 3, 50-51Ξενοφώντας 3, 50-51
Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56

 

Για να μεταφερθείτε στην Ενότητα που επιθυμείτε από το έργο του Θουκυδίδη απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Κεφάλαιο 70, 1 Κεφάλαιο 70, 2
Κεφάλαιο 70, 3 Κεφάλαιο 70, 4
Κεφάλαιο 70, 5 Κεφάλαιο 70, 6
Κεφάλαιο 71, 1 Κεφάλαιο 71, 2
Κεφάλαιο 72, 1 Κεφάλαιο 72, 2
Κεφάλαιο 72, 3 Κεφάλαιο 73, 1
Κεφάλαιο 74, 1 Κεφάλαιο 74, 2
Κεφάλαιο 74, 3 Κεφάλαιο 75, 1
Κεφάλαιο 75, 2-3 Κεφάλαιο 75, 4
Κεφάλαιο 75, 5 Κεφάλαιο 76
Κεφάλαιο 77, 1 Κεφάλαιο 77, 2
Κεφάλαιο 77, 3 Κεφάλαιο 78, 1
Κεφάλαιο 78, 2 Κεφάλαιο 78, 3-4
Κεφάλαιο 79, 1 Κεφάλαιο 79, 2
Κεφάλαιο 79, 3 Κεφάλαιο 80, 1
Κεφάλαιο 80, 2 Κεφάλαιο 81, 1
Κεφάλαιο 81, 2 Κεφάλαιο 81, 3
Κεφάλαιο 81, 4 Κεφάλαιο 81, 5

Το κριτήριο αξιολόγησης και οι απαντήσεις που το συνοδεύουν προέρχονται από τις προσωπικές σημειώσεις της συναδέλφου Σόνιας Σιούτη, η οποία τις παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.