Κριτήρια Αξιολόγησης για Γλώσσα

ΙΕΠ: Κριτήρια Αξιολόγησης για Γλώσσα και Λογοτεχνία Γυμνασίου

Σε πρόσφατο μας άρθρο με τίτλο Προαγωγικές Εξετάσεις Έκθεσης στο Γυμνάσιο είχαμε αναφερθεί στις αλλαγές στη διαδικασία αξιολόγησης των γλωσσικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο. Συγκεκριμένα, είχαμε υπενθυμίσει σε όλους τους συναδέλφους ότι πλέον στις τελικές καλοκαιρινές εξετάσεις οι μαθητές θα εξεταστούν από κοινού στα μαθήματα της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας.

Στο πλαίσιο της παραπάνω απόφασης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής πρόσφατα ανάρτησε Κριτήρια Αξιολόγησης για το μάθημα της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, σύμφωνα με το νέο ΠΔ (ΦΕΚ 126/Α΄/11-11-2016) “Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου”.

Σύμφωνα με την Εισαγωγικές διευκρινίσεις το ΙΕΠ αναγνωρίζει την ανάγκη για σύνταξη δειγματικών κριτηρίων αξιολόγησης – γραπτής εξέτασης για κάθε κλάδο του μαθήματος με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ώστε να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί στη σύνταξη δικών τους κριτηρίων που θα είναι συνεπή με τους στόχους και το πνεύμα του ΠΔ και των «Οδηγιών για τον εξορθολογισμό της ύλης» (Αρ. Πρωτ. 148083/Δ2/13-09- 2016).

Για το λόγο αυτό προχώρησε στη δημιουργία ομάδας εργασίας για τη δημιουργία τριών ενδεικτικών κριτηρίων αξιολόγησης για τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιουνίου που θα αποτελείται το καθένα από δύο μέρη:

  • α) ένα κριτήριο για τη Νεοελληνική Γλώσσα προβλεπόμενης διάρκειας 1.30 ώρας και
  • β) ένα κριτήριο για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία διάρκειας επίσης 1.30 ώρας.

Κρίθηκε σκόπιμη, επίσης, η σύνταξη τριών ενδεικτικών ωριαίων κριτηρίων αξιολόγησης για την ανακεφαλαιωτική αξιολόγηση του Α΄ τετραμήνου, όπως προβλέπεται από το ΠΔ, αποσκοπώντας σε μια περισσότερο αυστηρή στάθμιση των απαιτουμένων σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης, που ακολουθούν, είναι προσαρμοσμένα στο ΠΔ και στις «Οδηγίες» και έχουν παραδειγματικό χαρακτήρα. Σε καμία περίπτωση δεν εξαντλούνται με τα συγκεκριμένα παραδείγματα η πολυτυπία των κειμένων και η ποικιλία ερωτήσεων – δραστηριοτήτων που καταγράφονται στις «Οδηγίες».

Τα κείμενα και οι ερωτήσεις αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες του σχολικού βιβλίου και είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας. Επίσης, οι ερωτήσεις και η τυπολογία των θεμάτων σχετίζονται με το διδακτικό περιεχόμενο και τη στοχοθεσία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας σε κάθε τάξη.

Όλες οι ερωτήσεις – δραστηριότητες , σε κάθε περίπτωση, προϋποθέτουν την εξοικείωση των μαθητών με αυτές, ώστε να μην αιφνιδιάζονται κατά τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις από πρωτόγνωρες τεχνικές ερωτήσεων. Τα κριτήρια αξιολόγησης στηρίζονται σε σύντομα κείμενα ή αποσπάσματα κειμένων που προέρχονται από τα διδακτικά βιβλία ή από άλλη πηγή (όπου αυτό προβλέπεται). Σε κάθε κείμενο υπάρχουν απαραίτητα προλογικά σχόλια με τα οποία εντάσσεται το απόσπασμα στο όλο του κειμένου, για να διευκολύνονται οι μαθητές/τριες στην κατανόηση του αποσπάσματος. Κάτω από κάθε κείμενο υπάρχει παραπομπή και αναφέρεται o δικτυακός τόπος από τον οποίο αντλήθηκε το κείμενο. Τέλος, τα κείμενα που επιλέχθηκαν θεωρούνται κατάλληλα, ως προς το ύφος και το περιεχόμενο, για μαθητές/τριες Γυμνασίου.

Ως προς τα ζητήματα δομής και γλώσσας του κειμένου δόθηκε έμφαση στην αξιολόγηση της ικανότητας των μαθητών/τριών στην κατανόηση της λειτουργικής διάστασης των γλωσσικών φαινομένων και όχι τόσο στις γνώσεις για τη γλώσσα με όρους παραδοσιακής γραμματικής. Οι δραστηριότητες παραγωγής λόγου είναι ενταγμένες σε επικοινωνιακό πλαίσιο και ο καθορισμός του κειμενικού είδους αφορούν κυρίως τη σύνταξη συγκεκριμένων κειμενικών ειδών, όπως π.χ. άρθρο, επιστολή, κ.ά. Επιπλέον, δίνονται στις συγκεκριμένες δραστηριότητες σαφείς οδηγίες προς τους μαθητές/τριες.

Για την αξιοποίηση μεγαλύτερης ποικιλίας ασκήσεων δόθηκαν σε πολλά επιμέρους θέματα των κριτηρίων εναλλακτικές επιλογές με στόχο τη διαβάθμιση της δυσκολίας και της προσαρμογής στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και άλλες συνθήκες της κάθε τάξης. Σε κάθε θέμα υπάρχουν ενδεικτικές απαντήσεις ή άξονες ή κριτήρια για την αξιολόγηση της κάθε ερώτησης – δραστηριότητας.

Για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων παραγωγής λόγου και δημιουργικής γραφής, υπάρχουν παραδείγματα (βλ. Γ΄ Γυμνασίου) με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (ρουμπρίκες). Οι συγκεκριμένοι πίνακες (ρουμπρίκες) έχουν συνταχθεί με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο ΠΔ και μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς για κάθε παρόμοια δραστηριότητα, με την προϋπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί θα προσαρμόζουν τους συγκεκριμένους πίνακες στις ανάγκες της δραστηριότητας που επιλέγουν. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονισθεί ότι για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών στην παραγωγή λόγου και στη δημιουργική γραφή προτείνεται ισόποση μοριοδότηση ανά κριτήριο και ο τελικός βαθμός να προκύπτει από τον μέσο όρο των επιμέρους κριτηρίων.

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο του ΙΕΠ σε μορφή pdf εδώ.

Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το Κριτήριο Αξιολόγησης που επιθυμείτε:

Για να μεταβείτε στα  Κριτήρια Αξιολόγησης που δημιούργησαν συνάδελφοι για τη Νεοελληνική Γλώσσα Α’  Γυμνασίου, επιλέξτε την αντίστοιχη ενότητα από τον παρακάτω πίνακα:

Ενότητες Κριτήρια ΑξιολόγησηςΚριτήρια ΑξιολόγησηςΚριτήρια ΑξιολόγησηςΚριτήρια Αξιολόγησης
Οι πρώτες μέρες σε ένα νέο σχολείοΕνότητα 1Ενότητα 1ΒΕνότητα 1Γ
Επικοινωνία στο σχολείοΕνότητα 2Ενότητα 2ΒΕνότητα 2Γ
Ταξίδι στον κόσμο της φύσηςΕνότητα 3Ενότητα 3ΒΕνότητα 3ΓΕνότητα 3Δ
Φροντίζω για τη διατροφή και την υγεία μου Ενότητα 4Ενότητα 4Β
Γνωρίζω το μαγικό κόσμο του θεάτρου και του κινηματογράφουΕνότητα 5Ενότητα 5Β
Οι δημιουργικές δραστηριότητες στη ζωή μουΕνότητα 6
Ο κόσμος μέσα από την οθόνη-εικόναΕνότητα 7
Αθλητισμός και Ολυμπιακοί αγώνες: Παρακολουθώ και συμμετέχωΕνότητα 8
Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό μουΕνότητα 10

Για να μεταβείτε στα  Κριτήρια Αξιολόγησης που δημιούργησαν συνάδελφοι για τη Νεοελληνική Γλώσσα Β’ Γυμνασίουεπιλέξτε την αντίστοιχη ενότητα από τον παρακάτω πίνακα:

Ενότητες Κριτήρια ΑξιολόγησηςΕναλλακτικά ΚριτήριαΕναλλακτικά ΚριτήριαΕναλλακτικά Κριτήρια
Επαναληπτικό Μάθημα1ο Επαναληπτικό Μάθημα
Από τον τόπο μου σε όλη την ΕλλάδαΕνότητα 1Ενότητα 1ΒΕνότητα 1ΓΕνότητα 1Δ
Ζούμε με την οικογένειαΕνότητα 2Ενότητα 2ΒΕνότητα 2ΓΕνότητα 2Δ
Φίλοι για πάνταΕνότητα 3Ενότητα 3ΒΕνότητα 3ΓΕνότητα 3Δ
Το σχολείο στο χρόνοΕνότητα 4Ενότητα 4Β
Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμαΕνότητα 5

Για να μεταβείτε στα  Κριτήρια Αξιολόγησης που δημιούργησαν συνάδελφοι για τη Νεοελληνική Γλώσσα Γ’  Γυμνασίουεπιλέξτε την αντίστοιχη ενότητα από τον παρακάτω πίνακα:

Ενότητες Κριτήρια ΑξιολόγησηςΕναλλακτικά ΚριτήριαΕναλλακτικά ΚριτήριαΕναλλακτικά Κριτήρια
Η Ελλάδα στον κόσμοΕνότητα 1Ενότητα 1ΒΕνότητα 1ΓΕνότητα 1Δ
Γλώσσα- Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμουΕνότητα 2Ενότητα 2ΒΕνότητα 2ΓΕνότητα 2Δ
Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί.Ενότητα 3Ενότητα 3ΒΕνότητα 3ΓΕνότητα 3Δ
Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι ΠολίτεςΕνότητα 4
Ειρήνη- ΠόλεμοςΕνότητα 5
Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιώνΕνότητα 6
Μπροστά στο μέλλονΕνότητα 8Ενότητα 8 Απαντήσεις

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

5
0
Would love your thoughts, please comment.x