Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου

Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ’ Γυμνασίου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ Γυμνασίου

Ομάδα Α΄

Από την ομάδα αυτή επιλέγετε τρία (3) θέματα από τα πέντε (5). Κάθε θέμα βαθμολογείται με 4 μονάδες. (Δεν επιτρέπεται να γράψετε περισσότερα από τρία θέματα από αυτή την ομάδα).

  1. Να αποδώσετε συνοπτικά τους παρακάτω όρους: φαναριώτες, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, φιλελληνισμός, αγροτική επανάσταση, εθνικές γαίες.
  2. Τι γνωρίζετε για το Συνέδριο της Βιέννης;
  3. Τι ήταν η Φιλική εταιρεία, ποιοι οι πρωτεργάτες της και ποιες δυσκολίες-ευκολίες συνάντησε κατά τη σύστασή της;
  4. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως ΣΩΣΤΕΣ (Σ) ή ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ (Λ):
  • Ο Διαφωτισμός πρωτοεμφανίστηκε στην Αγγλία και στην Γαλλία τον 18ο αιώνα.
  • Οι Έλληνες καραβοκύρηδες ευνοήθηκαν ιδιαίτερα απ’ την Συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774).
  • Ο στρατός του Κολοκοτρώνη διέλυσε τη στρατιά του Δράμαλη στο Δραγατσάνι.
  • Ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε στην Αθήνα στις 27 Σεπτεμβρίου 1831.
  • Οι Έλληνες υποστήριζαν θερμά την πολιτική του Όθωνα.

 

5. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α΄ με την απόδοσή τους στη στήλη Β΄:

ΣΤΗΛΗ Α΄

ΣΤΗΛΗ Β΄

Τζον Λοκ Πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας
Καποδίστριας Αβασίλευτη Δημοκρατία
Β’ Εθνοσυνέλευση Κατάργηση Γερουσίας
Μοντεσκιέ Κοινωνικό Συμβόλαιο
Α΄ Εθνοσυνέλευση 15 Αυγούστου 1909
Σύνταγμα 1864 Ελευθέριος Βενιζέλος
Κίνημα στο Γουδί Γενική Βούληση
Κόμμα Φιλελευθέρων Επαλήθευση με πείραμα
Ρουσό Άστρος Κυνουρίας
Φράνσις Μπέικον Διάκριση Εξουσιών

Ομάδα Β΄

Από την ομάδα αυτή επιλέγετε δύο (2) θέματα από τα τέσσερα (4). Κάθε θέμα βαθμολογείται με 4 μονάδες. (Δεν επιτρέπεται να γράψετε περισσότερα από τρία θέματα από αυτή την ομάδα).

  1. Με βάση την παρακάτω εικόνα και σύμφωνα με τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στα γεγονότα της 3ης Σεπτεμβρίου.

Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου - Βικιπαίδεια

2. Διαβάζοντας την παρακάτω πηγή και σύμφωνα με τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

α) Πώς οργανώθηκε η Φιλική Εταιρεία;

β) Ποιος ήταν ο ηγέτης της;

Ο όρκος των Φιλικών (αποσπάσματα)

Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού οικειοθελώς, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να μη φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και λόγους της, μήτε να σταθώ κατ’ ουδένα λόγον η αφορμή τού να καταλάβωσιν άλλοι ποτέ ότι γνωρίζω τι περί τούτων, μήτε εις συγγενείς μου, μήτε εις πνευματικόν, μήτε εις φίλον μου. […]

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις σε, ω Ιερά Πατρίς […] και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου, ότι αφιερώνομαι όλος εις σε. Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία σου η ανταμοιβή των κόπων μου. […].

Ι. Φιλήμων, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρείας (1834), Γκράφια, Αθήνα 1971, σ. 17

3. Με ποιό πρωτόκολλο αναγνωρίστηκε το ελληνικό κράτος ανεξάρτητο; Να αναφερθείς σ’ αυτό συνοπτικά.

4. Με βάση τις πληροφορίες του παραθέματος και συνδυαστικά με τις ιστορικές σου γνώσεις, τι ήταν η Μεγάλη Ιδέα και ποιες οι απόψεις γύρω απ’ αυτήν;

 Δύο αντίθετες απόψεις για τη Μεγάλη Ιδέα

 α. Ο Ιωάννης Κωλέττης για τη Μεγάλη Ιδέα

Διά την γεωγραφικήν της θέσιν η Ελλάς είναι το κέντρον της Ευρώπης˙ ισταμένη και έχουσα, εκ μεν δεξιών την Ανατολήν, εξ αριστερών δε την Δύσιν, προώρισται, ώστε διά μεν της πτώσεως αυτής να φωτίση την Δύσιν, διά δε της αναγεννήσεως την Ανατολήν. Το μεν πρώτον εξεπλήρωσαν οι προπάτορες ημών, το δε δεύτερον είναι εις ημάς ανατεθειμένον˙ εν τω πνεύματι του όρκου τούτου και της μεγάλης ταύτης ιδέας είδον πάντοτε τους πληρεξουσίους του έθνους να συνέρχωνται διά να αποφασίσωσιν ουχί πλέον περί της τύχης της Ελλάδος, αλλά της ελληνικής φυλής. Πόσον επεθύμουν να ήτο[ν] παρόντες σήμερον Γερμανοί, Ζαΐμαι, Κολοκοτρώναι, οι άλλοτε της Εθνικής Συνελεύσεως πληρεξούσιοι, και αυτοί οι δραξάμενοι τα όπλα επί τω γενικώ τούτω σκοπώ, διά να συνομολογήσωσι μετ’ εμού πόσον εμακρύνθημεν της μεγάλης εκείνης της πατρίδος ιδέας, την οποίαν εις αυτό του Ρήγα το τραγούδι είδομεν κατά πρώτον εκπεφρασμένην. Εν ενί πνεύματι τότε ηνωμένοι, όσοι είχομεν το επώνυμον Έλληνες, εκερδίσαμεν μέρος του όλου σκοπού.

Ι. Κωλέττης, Λόγος στην Εθνοσυνέλευση, 14 Ιανουαρίου 1844.

Πηγή: Κ.Θ. Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός, Ερμής, Αθήνα 1982, σ. 405-406.

β. Ο αντιμοναρχικός πολιτικός και συγγραφέας Γ. Φιλάρετος για τη Μεγάλη Ιδέα

Εις ποίαν εποχήν κατεγίναμεν ειλικρινώς και ειργάσθημεν επιμόνως υπέρ της υλικής προαγωγής ημών, ήτις είναι ο στύλος τής καλώς εννοουμένης ηθικής αναπτύξεως; Εάν ύπαρξη στιγμή, καθ’ ην δεν μας διαιρούσι πάθη πολιτικά εσωτερικώς ή δεν συρόμεθα από το δέλεαρ πολιτικού ταχυδακτυλουργού εις υψηλάς, συνταγματικάς θεωρίας εξαντλούμενοι, αναμφισβητήτως απασχολούμεθα εις την Μεγάλην Ιδέαν, εξασθενούμενοι με το όνειρον τού να ίδωμεν την ελληνική σημαίαν, κυματίζουσαν εις την Αγίαν Σοφίαν.

Γ. Φιλάρετος, εφημ. Εύβοια, 22.1.1876.

Πηγή: Ε. Σκοπετέα, Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα, Πολύτυπο, Αθήνα 1988, σ. 360.

Το υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό που μόλις διαβάσατε προετοίμασε η εκλεκτή συνάδελφος Δέσποινα Μαλανδρή, η οποία στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις προαγωγικές εξετάσεις και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook