Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου Ενότητα 4

Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου Ενότητα 4

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κείμενο

Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 4

(Tα πλεονεκτήματα της ειρήνης)

Ἆρ’ οὖν ἂν ἐξαρκέσειεν ἡμῖν, εἰ τήν τε πόλιν ἀσφαλῶς οἰκοῖμεν καὶ τὰ περὶ τὸν βίον εὐπορώτεροι γιγνοίμεθα καὶ τά τε πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς ὁμονοοῖμεν καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν εὐδοκιμοῖμεν; Ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι τούτων ὑπαρξάντων τελέως τὴν πόλιν εὐδαιμονήσειν. Ὁ μὲν τοίνυν πόλεμος ἁπάντων ἡμᾶς τῶν εἰρημένων ἀπεστέρηκεν· καὶ γὰρ πενεστέρους ἐποίησεν καὶ πολλοὺς κινδύνους ὑπομένειν ᾐνάγκασεν καὶ πρὸς τοὺς Ἕλληνας διαβέβληκεν καὶ πάντας τρόπους τεταλαιπώρηκεν ἡμᾶς. Ἢν δὲ τὴν εἰρήνην ποιησώμεθα, […] μετὰ πολλῆς μὲν ἀσφαλείας τὴν πόλιν οἰκήσομεν, ἀπαλλαγέντες πολέμων καὶ κινδύνων καὶ ταραχῆς, […] καθ’ ἑκάστην δὲ τὴν ἡμέραν πρὸς εὐπορίαν ἐπιδώσομεν, […] ἀδεῶς γεωργοῦντες καὶ τὴν θάλατταν πλέοντες καὶ ταῖς ἄλλαις ἐργασίαις ἐπιχειροῦντες αἳ νῦν διὰ τὸν πόλεμον ἐκλελοίπασιν. Ὀψόμεθα δὲ τὴν πόλιν διπλασίας μὲν ἢ νῦν τὰς προσόδους λαμβάνουσαν, μεστὴν δὲ γιγνομένην ἐμπόρων καὶ ξένων καὶ μετοίκων, ὧν νῦν ἐρήμη καθέστηκεν. Τὸ δὲ μέγιστον· συμμάχους ἕξομεν ἅπαντας ἀνθρώπους, οὐ βεβιασμένους, ἀλλὰ πεπεισμένους.

Ἰσοκράτης, Περὶ εἰρήνης 19-21

Ερωτήσεις Κατανόησης-Μετάφρασης

Α.1. Να μεταφράσετε το χωρίο «Ἆρ’ οὖν ἂν ἐξαρκέσειεν … τῶν εἰρημένων ἀπεστέρηκεν·»

Μονάδες 4

Α.2. Ποια ήταν η κατάσταση στις επαγγελματικές & εμπορικές δραστηριότητες των Αθηναίων λόγω του πολέμου και τι θα αλλάξει σε αυτές σε περίπτωση ειρήνης;

Μονάδες 4

Λεξιλογικές - Ετυμολογικές Ασκήσεις

Β.1. Δίνονται οι ακόλουθες λέξεις: εξουσιαστικός, εξαιρετικός, εχέμυθος, πολυσχιδής, ενοχικός, εξαίσιος, ταλαντούχος, αξιόπιστος, έξοχος

Από τις παραπάνω λέξεις να εντοπίσετε όσες είναι ομόρριζες (απλές ή σύνθετες) του «ἕξομεν» και στη συνέχεια να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων που ακολουθούν με την κατάλληλη από αυτές, ώστε να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά τους.

 1. Μπορώ να του πω όλα τα μυστικά μου, καθώς είναι πολύ ……………………… .
 2. Ο χορός που ετοίμασε για τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση ήταν ………..………… .
 3. Ο ……………………….. του χαρακτήρας δεν τον βοηθάει να αναπτύξει υγιείς σχέσεις.
 4. Είναι ………………………. δημιουργός με επιτυχημένες παραγωγές σε διαφορετικά θεατρικά είδη.

(Μονάδες 4: 4 x 1)

Γραμματικές Ασκήσεις

Β.2. Να επιλέξετε τον ορθό τύπο (α ή β ή γ) από τη Στήλη Β΄ σύμφωνα με την περιγραφή που ζητείται στη Στήλη Α’.

1.      ἀσφαλῶς: γενική ενικού του επιθέτου στο αρσενικό γένος & στον συγκριτικό βαθμό Α. ἀσφαλοτέρου
Β. ἀσφαλωτέρου
Γ. ἀσφαλεστέρου
2.    μέγιστον·: αιτιατική ενικού θηλυκού γένους στον συγκριτικό βαθμό Α. μείζονα/ μείζω
Β. μείζονα/μειζίω
Γ. μείζονας/ μειζίους
3.    ἐποίησεν: β’ πληθυντικό ευκτικής ίδιου χρόνου & φωνής Α. ποιήσοιτε
Β. ποιήσειε
Γ. ποιήσαιτε
4.    ποιησώμεθα: β’ ενικό ευκτικής μέλλοντα μέσης φωνής Α. ποιήσοιτο
Β. ποιήσοιο
Γ. ποιήσαιτο
5.    πεπεισμένους: γ’ ενικό ευκτικής ίδιου χρόνου ενεργητικής φωνής Α. πεπεισμένος εἴη
Β. πεπεικώς εἴη
Γ. πείσαι
6.    γιγνοίμεθα: γ’ πληθυντικό υποτακτικής αορίστου β’ Α. γένωνται
Β. γένοιντο
Γ. γένονται
7.    Ὀψόμεθα: γ’ ενικό προστακτικής αορίστου β’ μέσης φωνής Α. εἰδέσθω
Β. ἰδέσθω
Γ. εἰδέστω
8.    λαμβάνουσαν: γ’ πληθυντικό οριστικής αορίστου β’ ενεργητικής φωνής Α. ἐλάμβανον
Β. ἐλάβοντο
Γ. ἔλαβον

 (Μονάδες 4: 8 x 0,5)

Συντακτικές Ασκήσεις

Β.3. Να χαρακτηρίσετε στο φύλλο απαντήσεων κάθε δήλωση που ακολουθεί ως σωστή ή λανθασμένη γράφοντας Σωστό ή Λάθος δίπλα από κάθε αριθμό:

 1. εὐπορώτεροι: Είναι κατηγορούμενο στο εννοούμενο «ἡμεῖς».
 2. τῶν εἰρημένων: Το «τῶν εἰρημένων» είναι άμεσο αντικείμενο στο ἀπεστέρηκεν.
 3. ὑπομένειν: Είναι ειδικό απαρέμφατο το οποίο εξαρτάται από το «ᾐνάγκασεν».
 4. ταραχῆς: Είναι υποκείμενο στη μετοχή «ἀπαλλαγέντες».
 5. τὴν πόλιν: Είναι υποκείμενο στη μετοχή «λαμβάνουσαν».
 6. μεστὴν: Είναι κατηγορούμενο στο «τὴν πόλιν».
 7. ἐρήμη: Είναι αντικείμενο στο «καθέστηκεν»
 8. συμμάχους: Είναι κατηγορούμενο στο αντικείμενο του «ἕξομεν».

(Μονάδες 4: 8 x 0,5)

[Εναλλακτική εκφώνηση συντακτικής άσκησης εφ’ όλης της ύλης για τις τελικές εξετάσεις]

Β.3. Να χαρακτηρίσετε στο φύλλο απαντήσεων κάθε δήλωση που ακολουθεί ως σωστή ή λανθασμένη γράφοντας Σωστό ή Λάθος δίπλα από κάθε αριθμό:

 

 1. Ἆρ’ οὖν ἂν ἐξαρκέσειεν ἡμῖν: Το «ἄν» στην φράση είναι δυνητικό.
 2. εἰ τήν τε πόλιν ἀσφαλῶς οἰκοῖμεν: Η πρόταση είναι αντικείμενο στο ρήμα της κύριας πρότασης.
 3. τῶν εἰρημένων: Το «τῶν εἰρημένων» είναι άμεσο αντικείμενο στο ἀπεστέρηκεν.
 4. ὑπομένειν: Είναι ειδικό απαρέμφατο το οποίο εξαρτάται από το «ᾐνάγκασεν».
 5. Ἢν δὲ τὴν εἰρήνην ποιησώμεθα: Η πρόταση είναι πλάγια ερωτηματική.
 6. ὧν νῦν ἐρήμη καθέστηκεν: Η πρόταση είναι αναφορική.
 7. ἐρήμη: Είναι αντικείμενο στο καθέστηκεν
 8. συμμάχους: Είναι κατηγορούμενο στο αντικείμενο του «ἕξομεν».

(Μονάδες 4: 8 x 0,5)

 

Για να δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του κριτηρίου επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Γ’ Γυμνασίου Ενότητα 4 – Απαντήσεις

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε συντάχθηκε από τους συναδέλφους Ευαγγελία Χίντζιου και Μπικάκη Μιχάλη, οι οποίοι το παραχώρησαν στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική τους ζωή.

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.