Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α' Γυμνασίου Ενότητα 4

Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α’ Γυμνασίου Ενότητα 4

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α’ Γυμνασίου Ενότητα 4

Κείμενο

Πλέομεν ὅσον τριακοσίους σταδίους καὶ νήσῳ μικρᾷ καὶ ἐρήμῃ προσφερόμεθα. Μείναντες δὲ ἡμέρας ἐν τῇ νήσῳ πέντε, τῇ ἕκτῃ ἐξορμῶμεν καὶ τῇ ὀγδόῃ καθορῶμεν ἀνθρώπους πολλοὺς ἐπὶ τοῦ πελάγους διαθέοντας, ἅπαντα ἡμῖν προσεοικότας καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ μεγέθη, πλὴν τῶν ποδῶν μόνων· ταῦτα γὰρ φέλλινα ἔχουσιν· ἀφ’ οὗ δή, οἶμαι, καὶ καλοῦνται Φελλόποδες. Θαυμάζομεν οὖν ὁρῶντες οὐ βαπτιζομένους, ἀλλὰ ὑπερέχοντας τῶν κυμάτων καὶ ἀδεῶς ὁδοιποροῦντας. Οἱ δὲ καὶ προσέρχονται καὶἀσπάζονται ἡμᾶς ἑλληνικῇ φωνῇ λέγουσί τε εἰς Φελλὼ τὴν αὑτῶν πατρίδα ἐπείγεσθαι. Μέχρι μὲν οὖν τινος συνοδοιποροῦσι ἡμῖν παραθέοντες, εἶτα ἀποτρεπόμενοι τῆς ὁδοῦ βαδίζουσιν εὔπλοιαν ἡμῖν ἐπευχόμενοι.

Λουκιανός, Ἀληθὴς Ἱστορία 2.3-4 (διασκευή)

Παρατηρήσεις Κατανόησης

1) Ποια αξιοπερίεργα χαρακτηριστικά παρουσιάζουν οι Φελλόποδες που περιγράφει ο Λουκιανός;
2) Ο τίτλος του κειμένου ανταποκρίνεται στην αφήγηση του Λουκιανού; Ποιος είναι ο σκοπός του συγκεκριμένου έργου και τι επιθυμεί να πετύχει ο συγγραφέας με αυτή την αφήγηση;

Μονάδες 5

Λεξιλογικές Παρατηρήσεις

1) Να σχηματίσετε προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις: διαφωνία, πολυφωνία, αναφωνώ

Μονάδες 2,5

2) Να δώσετε από ένα αντώνυμο για τις παρακάτω λέξεις: διαφωνία, φωνάζω, καλλίφωνος, πλουραλισμός

Μονάδες 2,5

Ετυμολογικές Παρατηρήσεις

1) σπουδή ⇒ σπουδάζω: Στο σχήμα παρατηρούμε ότι μία λέξη (σπουδάζω) σχηματίστηκε από μία άλλη λέξη (σπουδή). Με ποιον
τρόπο σχηματίστηκε η λέξη σπουδάζω και πως ονομάζεται η διαδικασία αυτή;

Μονάδες 2,5

2) Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στις κατηγορίες που ανήκουν (Υποκοριστικά, Περιεκτικά, Τοπικά). Στη συνέχεια να περιγράψετε με δικά σας λόγια τη σημασία των συγκεκριμένων κατηγοριών: παιδάριον,ἐλαιών, διδασκαλείον

Μονάδες 2,5

Γραμματικές Παρατηρήσεις

1) Πόσα φωνήεντα έχει το ελληνικό αλφάβητο και ποια είναι αυτά;

Μονάδα 1

2) Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην πτώση του άλλου αριθμού απ΄ τον οποίο βρίσκονται: τῇ νήσῳ, τούς χρόνους, ἡ ψῆφος, τοῦ μυστηρίου, ὦ κίνδυνοι.

Μονάδες 2

3) Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στις πτώσεις που δίνονται στην παρένθεση: ἄμπελος (γεν. ενικού), ὁ στρατηγός (γεν. πληθυντικού), τό ἔργον (αιτ. ενικού), τό δῶρον (ονομ. πληθυντικού), ὁ ταῦρος (ονομ. πληθυντικού), ἡ νόσος (αιτ. πληθυντικού), ὁ ἄνθρωπος (δοτ. ενικού).

Μονάδες 2

 

Καλή Επιτυχία!!!

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε συντάχθηκε από την συνάδελφο Νένα Τσουράπη, η οποία το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλες ενότητες του σχολικού εγχειριδίου της Α’  Γυμνασίου επιλέξτε την αντίστοιχη ενότητα από τον παρακάτω πίνακα:

Ενότητα 2Ενότητα 3Ενότητα 4
Ενότητα 5Ενότητα 6
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 4Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 4 Απαντήσεις
Διαφοροποιημένη διδασκαλία παρακειμένου

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.