επετηρίδα ιδιωτικών σχολείων

Επετηρίδα Ιδιωτικών Σχολείων: Απαραίτητη για Πρόσληψη σε Ιδιωτικό

Μια από τις σημαντικότερες πτυχές της νέας διάταξης για την ιδιωτική εκπαίδευση που ψηφίστηκε πρόσφατα και αφορά την Επετηρίδα Ιδιωτικών Σχολείων σχετίζεται με τη διαδικασία πρόσληψης ενός ιδιωτικού εκπαιδευτικού.

Επειδή αρκετοί ιδιοκτήτες ιδιωτικών επιχειρούν να σαμποτάρουν την εφαρμογή του νέου νόμου, παραβιάζοντας συνειδητά τα όσα προβλέπει και ιδίως τα όσα αναφέρονται για την πρόσληψη ενός εκπαιδευτικού, εξηγούμε αναλυτικά τι ακριβώς ισχύει:

• Σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ. 1 του Ν. 4415/2016 «Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. Επομένως, εάν δεν υπάρξει πρώτα έγκριση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, δεν είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης μεταξύ του εργοδότη και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού. Επιπλέον, η σύμβαση είναι υποχρεωτικά διετής.

• Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης οφείλει να ελέγξει τα ακόλουθα:

1. Την εγγραφή του προτεινόμενου προς πρόσληψη ιδιωτικού εκπαιδευτικού στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας (όπου, μεταξύ άλλων, ελέγχεται εάν οι τίτλοι σπουδών του εκπαιδευτικού είναι ίδιοι/αντίστοιχοι με τους τίτλους σπουδών που απαιτούνται για το διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση εκπαιδευτικού της ίδιας ειδικότητας, ενώ σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, ελέγχεται η ισοτίμησή τους με τα πτυχία των εγχώριων ιδρυμάτων).

2. Να μελετήσει το πρόγραμμα του ιδιωτικού σχολείου και να διαπιστώσει, εάν υπηρετούν σ’ αυτό αρχαιότεροι συνάδελφοι της ίδιας ειδικότητας, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το ωράριό τους. Σε περίπτωση που αυτό συμβαίνει, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν μπορεί να επιτρέψει την πρόσληψη του νέου εκπαιδευτικού (παρ. 2 της διευκρινιστικής εγκυκλίου 154892/Ε1/22 -09-2016 του Υπουργείου Παιδείας).

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται φανερό ότι πλέον για την πρόσληψη κάποιου εκπαιδευτικού στην Ιδιωτική Εκπαίδευση απαιτείται η εγγραφή του στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών. Με βάση αυτήν την αλλαγή το Υπουργείο Παιδείας εκσυγχρόνισε τη διαδικασία εγγραφής, η οποία πλέον μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά για την αποσυμφόρηση των Διευθύνσεων καθώς και τη γρηγορότερη επεξεργασία τους από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου.

Προσοχή

Η αίτηση εγγραφής και η Υπεύθυνη Δήλωση έχουν αλλάξει!

Πολλοί συνάδελφοι όμως συνεχίζουν να διαβιβάζουν Υπεύθυνες Δηλώσεις με την παλιά φόρμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση εγγραφής και την ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τη νέα Αίτηση εγγραφής και την επικαιροποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση.

(Δικαίωμα εγγραφής στην επετηρίδα έχουν οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες των κρατών–μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ομογενείς.)

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

 1. Aντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού σπουδών.
 2. Aντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου.
 3. Σε περίπτωση μη αναγραφής της υπηκοότητας στην αστυνομική ταυτότητα θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό στο οποίο να αναγράφεται η υπηκοότητα του αιτούντος.
 4. Ηλεκτρονικό παράβολο 15 ΕΥΡΩ, αριθμός ηλεκτρονικού παραβόλου : 1392 Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε», Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ). Για πληροφορίες έκδοσης του Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο) πατήστε εδώ.

Σε περίπτωση πληρωμής σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσια (Δ.Ο.Υ.), στο Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου – Α αναγράφεται ο ΚΑΕ 3444.

 1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται:

α. Ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η έχει/δεν έχει απολυθεί από το Δημόσιο ή από Ν.Π.Δ.Δ. ή από Ο.Τ.Α. και σε περίπτωση απόλυσης τους λόγους για τους οποίους έχει απολυθεί.

β. Ότι δεν κατέχει θέση εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση άλλης χώρας (Ν.1566, άρθρο 15, παρ. 9).

      Επιπλέον δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στις εξής περιπτώσεις:

 Α.  Οι πτυχιούχοι των Σχολών Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής,  πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ξένου τίτλου σπουδών με πτυχίο της ημεδαπής καθώς και  αντίγραφο απόλυσης από Ελληνικό εξατάξιο Γυμνάσιο ή Λύκειο. Στην περίπτωση που κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλουν επιπλέον και βεβαίωση για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας το οποίο χορηγείται από (i) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή (ii) την Επιτροπή της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ., τμήμα Ε΄).

Οι πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Προσχολικής Αγωγής, Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής, χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να υποβάλουν επιπλέον και βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος επανεκπαίδευσης (Ν.2083/92, άρθρο 30, παρ. 2, Ν.2327/95, άρθρο 10, παρ.3 , Ν. 3391/2005, άρθρο 9, παρ. 8).

Β.  Οι πτυχιούχοι μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο απόλυσης από Ελληνικό εξατάξιο Γυμνάσιο ή Λύκειο. Στην περίπτωση που κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλουν επιπλέον και βεβαίωση για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Γ. Οι συνταξιούχοι της Ιδιωτικής και Δημόσιας Εκπ/σης απαιτείται να υποβάλουν πιστοποιητικό απονομής σύνταξης εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφ. Γ της παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 682/77, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 11 του Ν. 1035/80.

Οι ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

 Υποβολή Δικαιολογητικών: 

 • στο ΠΣ Ηλεκτρ/κής Διαχείρισης Εγγράφων του ΥΠΠΕΘ (εδώ), ή
 • ηλεκτρονικά στο mail protocol@minedu.gov.gr, ή
 • στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ή
 • στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. καθημερινά 12.00-14.00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:

 1. Από το Τμήμα Β’ της Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης στα τηλέφωνα: 210.3442201 και 210.3443304
 2. Από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
 3. Από το Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (Γ.Ε.Π.Ο.), καθημερινά 9 π.μ.–2μ.μ., τηλ. 210.344-2505, -2508, -2649.
 4. Από την ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΡΧΙΚΗ/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ).

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητα

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

2
0
Would love your thoughts, please comment.x