Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών  (E.A.T.A. Α.Ε.) καλεί άνεργους, διαμένοντες στο Δήμο της Αθήνας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη Δράση

«Κατάρτιση ανέργων στην εξυπηρέτηση – συνδιαλλαγή

με άτομα με αναπηρία & χρόνιες παθήσεις».

Οι συμμετέχοντες (25 άτομα) θα συμμετέχουν σε μια ολοκληρωμένη δράση επιμόρφωσης και κατάρτισης, διάρκειας συνολικά 122 εκπαιδευτικών ωρών σε:

 • θεωρητική και βιωματική επιμόρφωση σε θέματα εξυπηρέτησης και επικοινωνίας με Άτομα με αναπηρία (Άτομα με κινητική αναπηρία, Άτομα με κώφωση/βαρηκοΐα, Άτομα με νοητική/γνωστική/αναπτυξιακή/ψυχική αναπηρία και λοιπές αναπηρίες/χρόνιες παθήσεις, Άτομα με οπτική αναπηρία)
 • πιστοποιημένη κατάρτιση στη γραφή και ανάγνωση της Braille
 • πιστοποιημένη κατάρτιση στον χειρισμό των βασικών εργαλείων ψηφιακού περιβάλλοντος γραφείου (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου/Ηλεκτρονική Αλληλογραφία)

Σκοπός της δράσης είναι:

 • να βελτιώσει την απασχολησιμότητα ανέργων πολιτών του Δήμου, με το να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο μείγμα ενεργειών επιμόρφωσης & κατάρτισης που οδηγεί και σε πιστοποιημένες δεξιότητες οι οποίες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 • να δημιουργήσει καταρτισμένα στελέχη που θα μπορούν να ανταποκριθούν με το καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις μιας ποιοτικής παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία.

Συνεργαζόμενοι φορείς στη δράση:

 • Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις
 • Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • Να είναι άνεργοι
 • Να διαμένουν στο Δήμο Αθηναίων
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου
 • Να είναι ηλικίας 18-60 ετών

Προτεραιότητα θα δοθεί στους υποψηφίους χαμηλών εισοδημάτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής και τα συνημμένα αυτής (απαραίτητα δικαιολογητικά του Πίνακα Ι της Πρόσκλησης):

α) είτε, αξιοποιώντας το Πληροφοριακό Σύστημα της πράξης OpenSocialNet μέσω του ιστότοπου athens.opensocialnet.gr.

Σε περίπτωση δυσκολίας καταχώρησης της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα, θα παρέχονται υπηρεσίες helpdesk, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 20/12/2022 μέχρι 17/01/2023, μεταξύ 10:00 –17:00)

β) είτε, υποβάλλοντας κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο E.A.T.A. Α.Ε., Ξενοφώντος 7, Ισόγειο, ΤΚ 10557.

Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως η ένδειξη «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα εξυπηρέτησης-συνδιαλλαγής με άτομα με αναπηρία & χρόνιες παθήσεις».

Σε μια τέτοια περίπτωση, η αίτηση καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα από τα στελέχη της πράξης.

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής της αίτησης ή/και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών συμμετοχής και επιλογής καθιστά αυτόματα την υποψηφιότητά άκυρη.

2. Διευκρινήσεις για τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της πράξης info@athens.opensocialnet.gr όπου οι ενδιαφερόμενοι –δυνητικοί ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετικά ερωτήματα έως και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής.

Η συμμετοχή του επιμορφωμένου ανέργου στη δράση είναι δωρεάν.

Η συμμετοχή του επιμορφωμένου ανέργου στη δράση δεν είναι αμειβόμενη και ως τούτου δεν επηρεάζει τυχόν παροχές ή επιδόματα που δικαιούται εκ του νόμου βάσει τις ιδιότητας του ανέργου. 

Υποβολή αιτήσεων έως Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 17.00.