Διορισμοί Εκπαιδευτικών: Υποβολή Αιτήσεων

Διορισμοί Εκπαιδευτικών: Υποβολή Αιτήσεων

Από σήμερα Δευτέρα 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου  θα πρέπει οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ01.25, ΤΕ02.02, ΤΕ16 και ΔΕ02.02 που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α ́ των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 του Α.Σ.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένων των πινάκων Μουσικών  Ειδικεύσεων (οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ Γ ́ 1588/14-07-2021 και Γ ́ 2679/4-11-2021, όπως ισχύουν, κατόπιν αναμορφώσεώς τους)  να υποβάλουν αίτηση-δήλωση περιοχών προτίμησης διορισμού.

Η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr), .

  • Για να ανοίξετε την εγκύκλιο διορισμών πατήστε εδώ
  • Για να ανοίξετε την υπουργική απόφαση για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας πατήστε εδώ
  • Για να δείτε το παράρτημα της απόφασης τις διαθέσιμες περιοχές διορισμού κλάδων και ειδικοτήτων πατήστε εδώ
  • Για να ανοίξετε το εγχειρίδιο αίτησης για μόνιμο διορισμό πατήστε εδώ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Με την υπό στοιχεία 46013/Ε1/24-04-2023 κ.υ.α. καθορίστηκε από τους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων ο αριθμός των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, που πρόκειται να καλυφθούν, στη Γενική Εκπαίδευση, ανά κλάδο/ειδικότητα ή ειδίκευση. Λαμβάνοντας υπόψη και τις θέσεις διορισμού ανά κλάδο/ειδικότητα, που είχαν καθοριστεί με τις υπό στοιχεία 88602/Ε1/21-07-2021 (Β ́ 3204/22- 7-2021, ΑΔΑ: ΩΓΕΧ46ΜΤΛΗ-ΚΝΝ) και 88085/Ε1/15-07-2022 (Β ́ 3741) κ.υ.α., και παρέμειναν κενές, κατόπιν ανάκλησης του διορισμού εκπαιδευτικών που δεν ανέλαβαν υπηρεσία (αποφάσεις αναφερόμενες στην παρ. 10 του προοιμίου), καθώς και τις θέσεις που απέμειναν κενές, κατά την προηγούμενη διαδικασία διορισμών, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, ο αριθμός των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν, ανά κλάδο/ειδικότητα και ανά μουσική ειδίκευση, διαμορφώνεται ως εξής:

Με την παρούσα απόφαση ανακοινώνεται ο αριθμός κατά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή διορισμού καθώς και κατά μουσική ειδίκευση και Μουσικό Σχολείο των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν (βλ. στην πρόσκληση Παραρτήματα I-V).

Για τον αριθμό των κενών θέσεων, που κατανέμονται με την παρούσα απόφαση, ανά περιοχή διορισμού και κατά κλάδο/ειδικότητα, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, ελήφθησαν υπόψη οι εναπομείνασες κενές θέσεις μετά τις μεταθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών έτους 2023 [διατάξεις άρθρου 7 του ν. 3848/2010, όπως ισχύει, και του άρθρου 15 περ. Δ ́ παρ.3 του ν. 1566/1985].

Ο διορισμός των εκπαιδευτικών διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων, που αναφέρεται στην παρ.2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α ́ 38), βάσει της σειράς κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ενότητα 1η – Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης:

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων/ειδικοτήτων για τους οποίους έχουν καθοριστεί θέσεις για μόνιμο διορισμό, κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α ́ των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 του ΑΣΕΠ, καθώς και στους πίνακες των Μουσικών Ειδικεύσεων, όπως αναφέρεται στην αρχή της παρούσας Πρόσκλησης,

Η δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη, επέχει, δε, θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α ́). Η εντός της καθορισμένης προθεσμίας υποβολή αίτησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στη διαδικασία διορισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ / ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η αίτηση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α ́ 75), θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς κάνοντας εισαγωγή στην εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες περιοχές ή/και Μουσικά Σχολεία επιθυμούν χωρίς περιορισμό και με τη σειρά πουεπιθυμούν, από τον πίνακα των περιοχών των κενών οργανικών θέσεων (βλέπε Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V) και διορίζονται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ, στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι και τις δηλώσεις προτίμησής τους. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνεται η περιοχή διορισμού με τη σειρά προτεραιότητας, που επιθυμεί ο υποψήφιος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Εκπαιδευτικοί,οι οποίοι είναι ενταγμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α ́του ΑΣΕΠ περισσότερων του ενός κλάδων, οφείλουν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση περιοχών διορισμού για καθέναν εκ των κλάδων, στον οποίο είναι ενταγμένοι και επιθυμούν να διορισθούν. Για παράδειγμα, υποψήφιος ο οποίος είναι ενταγμένος στους πίνακες Α ́ των κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ06 Γενικής Εκπ/σης έχει δικαίωμα υποβολής 2 διαφορετικών αιτήσεων, εκάστη των οποίων θα αξιολογηθεί αποκλειστικά και μόνο για τον συγκεκριμένο κλάδο, βάσει της σειράς του στους εν λόγω πίνακες και τις προτιμήσεις του στην κατά περίπτωση αίτηση. Υπενθυμίζεται ότι:

α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο διορισμός των εκπαιδευτικών διενεργείται με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ.2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α ́ 38)

β) δεν υφίσταται σχετική δυνατότητα στον υποψήφιο περί χορήγησης προτεραιότητας στην αξιολόγηση της αίτησης συγκεκριμένου κλάδου έναντι του άλλου.

Ως εκ τούτου ο υποψήφιος οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά την υποβολή (ή μη) της σχετικής αίτησης και των περιοχών που θα επιλέξει (ανά κλάδο).
Ειδικά οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ79, εφόσον επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για διορισμό στα Μουσικά Σχολεία, καθώς και σε περιοχές διορισμού Γενικής Εκπαίδευσης, θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις. Οι αιτήσεις για τα Μουσικά Σχολεία υποβάλλονται ξεχωριστά ανά Μουσική Ειδίκευση. Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα προηγηθεί η εξέταση της αίτησής τους για τα Μουσικά Σχολεία και στη συνέχεια της αντίστοιχης της Γενικής Εκπαίδευσης.

2. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α ́ του ΑΣΕΠ με προϋπηρεσία από ιδιωτικό σχολείο έχουν, μεν, δικαίωμα υποβολής αίτησης αλλά η αίτησή τους θα αξιολογηθεί κατά την αλγοριθμική ροή της διαδικασίας διορισμών αποκλειστικά και μόνο αν κατά την καταληκτική προθεσμία της παρούσης απόφασης συμπληρώνουν προϋπηρεσία σε δημόσια σχολεία τουλάχιστον 2 πλήρων διδακτικών ετών (τελ. εδάφιο της υποπερ. ββ ́ της περ. ζ ́ της παρ.4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019). Σημειώνεται ότι ως πλήρες διδακτικό έτος στη Δευτεροβάθμια νοείται η απασχόληση 10 μηνών, ενώ στην Πρωτοβάθμια η απασχόληση 9 μηνών και 21 ημερών.

Καθ ́ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιτρέπεται η τροποποίηση ή/και η απενεργοποίηση αυτής.

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!