Διημερίδα Διδακτικής Έκθεσης - Ιστορίας στη Θεσσαλονίκη