Πανελλήνιες Εξετάσεις 2022-2023: Καθορισμός Εξεταστέας Ύλης
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία: Οδηγοί Εκπαιδευτικού Γυμνάσιο - Λύκειο
«Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Λυκείου» Εκδόσεις Ζήτη - Παρευξείνιος Ελληνισμός