Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη Αρχαιοελληνικών Φιλοσοφικών Θεωριών