Αναγγελία Διδασκαλίας

Αναγγελία Διδασκαλίας: Τι είναι και ποιους αφορά.

Αναγγελία Διδασκαλίας: Τί είναι και ποιούς αφορά

Η Αναγγελία Έναρξης Ασκήσεως Επαγγέλματος της Διδασκαλίας  (Αναγγελία Διδασκαλίας) σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον, (στο εξής «Αναγγελία») είναι μια διοικητική διαδικασία που αφορά τους ενδιαφερόμενους που κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα, προκειμένου να μπορούν να απασχοληθούν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος, ως διδάσκοντες σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή να παραδίδουν κατ’ οίκον μαθήματα.

Αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών για αναγγελία μπορούν να υποβάλουν Έλληνες πολίτες και πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να μπορεί να κάνει ο ενδιαφερόμενος Αίτηση για αναγγελία θα πρέπει ο τίτλος σπουδών του να αντιστοιχίζεται με κωδικό Κλάδου Ειδικότητας – ΠΕ Εκπαιδευτικών.

Δικαιολογητικά

Για την Αναγγελία υποβάλλετε, αποκλειστικά σε έντυπη μορφή, τα παρακάτω:

1. Έντυπο Αναγγελίας. Για να κατεβάσετε το έντυπο πατήστε εδώ

2.α. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ).

2.β. Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, στις περιπτώσεις που τα προσόντα του αναγγέλλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται υποβολή επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

3. Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού γιατρού και γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, στις οποίες θα βεβαιώνεται η υγεία του ενδιαφερόμενου για να διδάξει σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον (ν. 4210/21.11.2013 άρθρο 7).

4. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

5. Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, δήλωση του ν. 1599/1986 του αναγγέλλοντος. Για να κατεβάσετε το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

6. Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, δήλωση του ν. 1599/1986. Για να κατεβάσετε το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

Διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής θα πρέπει να γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., καθώς ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν είναι δυνατόν, λόγω της νομικής του μορφής (Ν.Π.Ι.Δ.), να χορηγεί τέτοιου είδους βεβαίωση.

Υποβολή Αίτησης

Η Αίτηση υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλειστικά σε έντυπη μορφή, σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικώς ή και αυτοπροσώπως, στο Πρωτόκολλο, στη Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41

14234 Νέα Ιωνία

αναγράφοντας στο εξωτερικό μέρος του φακέλου «Αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος της διδασκαλίας σε ιδιωτικά φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και αναγγελία κατ’ οίκον διδασκαλίας»

Διαδικασία ελέγχου

Η Αίτησή σας και ο φάκελος των δικαιολογητικών παραλαμβάνονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και πρωτοκολλούνται. Στη συνέχεια διενεργείται έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων. Παράλληλα, συντάσσονται κατάλογοι ανά Περιφέρεια και αποστέλλονται στο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να προβεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση του αποσπάσματος ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, όπως ορίζεται. Στο στάδιο αυτό, εάν κατά τον έλεγχο πληρότητας διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν είναι συμβατό με τα οριζόμενα ή εάν ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία. Ο έλεγχος της Αίτησης και του φακέλου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται όταν παραληφθούν τα τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία και αποσταλεί για κάθε αιτούντα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

Για το αποτέλεσμα της Αίτησής σας πληροφορείστε αποκλειστικά από την ενότητα «Κατάλογος Διδασκόντων», της σελίδας του ΕΟΠΠΕΠ, όπου αναζητείτε το όνομά σας και τα στοιχεία σας, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αναζήτησης και αποστολής του Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου σας και ολοκληρωθεί ο έλεγχος της Αίτησής σας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3919/2011 και ειδικότερα τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 «το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως μετά την πάροδο τριμήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, στην κατά τις ισχύουσες στο χρονικό εκείνο σημείο διατάξεις αρμόδια προς αδειοδότηση διοικητική αρχή. Η αρχή αυτή δύναται, εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία».

 

Βασιλένα Μαργέλλου, Φιλόλογος της Ομάδας του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

7
0
Would love your thoughts, please comment.x