δίδακτρα μεταπτυχιακών

Σαρωτικές Αλλαγές Στα Δίδακτρα Μεταπτυχιακών Στην Ελλάδα!

Σαρωτικές  αλλαγές στα Μεταπτυχιακά της Ελλάδας

Το νέο σχέδιο νόμου που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας αλλάζει άρδην το τοπίο στη Μετατριτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς οι αλλαγές στα δίδακτρα μεταπτυχιακών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα θα ωθήσει αρκετά από αυτά στην κατάργηση.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τίθεται “Ταβάνι” στα 1.760 ευρώ τα δίδακτρα μεταπτυχιακών. Το ποσό αυτό προκύπτει καθώς το σχέδιο νόμου προβλέπει τέλος εγγραφής έως το τριπλάσιο του εκάστοτε νομοθετικά οριζόμενου κατώτατου ακαθάριστου μηνιαίου μισθού (σήμερα 586 ευρώ).

 Η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει δυσμενώς αρκετά από τα 500 περίπου Μεταπτυχιακά που προσφέρουν αρκετά ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις τα δίδακτρα φτάνουν το ύψος των 10.000 ευρώ. Την εικόνα αυτή έρχεται να ανατρέψει το νέο σχέδιο νόμου το οποίο προβλέπει ότι μόνο έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης του εκάστοτε ΑΕΙ θα καταβάλλεται τέλος εγγραφής από πλευράς φοιτητών και μόνο για περιπτώσεις επαρκώς τεκμηριωμένες. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις τα ΑΕΙ καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες τους από τον δικό τους προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και βάσει κριτηρίων ποιότητας, από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, από πόρους ερευνητικών προγραμμάτων ή από μέρος των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των ιδρυμάτων.
Έως τώρα τα υψηλότερα δίδακτρα μεταπτυχιακών εντοπίζονταν σε τμήματα με γνωστικά αντικείμενα συναφή των Οικονομικών επιστημών και της Διοίκησης (MBA, MSc), στα οποία το όριο των 1.760 ευρώ αποτελούσε μόλις  το 1/10 των διδάκτρων σε ορισμένες περιπτώσεις! Όσον αφορά τα  Τεχνολογικά ιδρύματα το ταβάνι των διδάκτρων είναι μεν χαμηλότερό από το αντίστοιχο  στα πανεπιστήμια, αλλά το σύνολο των προσφερόμενων μεταπτυχιακών προσφέρεται επί πληρωμή με τα  υψηλότερα ποσά να εντοπίζονται σε τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής / Χρηματοοικονομικών.

Η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, Σία Αναγνωστοπούλου, υποστηρίζει τις θέσεις του Υπουργείο λέγοντας ότι: “Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, λαμβάνεται επίσης πρόνοια για την κατοχύρωση του δικαιώματος πρόσβασης στο κοινωνικό αγαθό της Παιδείας για όλους τους πολίτες και ειδικότερα η δυνατότητα πρόσβασης στις μεταπτυχιακές σπουδές φοιτητών περιορισμένης εισοδηματικής ικανότητας, καθώς καταγράφηκε έντονα το φαινόμενο επιβολής υψηλών διδάκτρων, δημιουργώντας έτσι συνθήκες μιας μη συνταγματικά ανεκτής εμπορευματοποίησης στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης”.

 Αμοιβή με μέτρο και μετά το πρώτο μεταπτυχιακό για τους καθηγητές

Αλλαγές όμως έρχονται και για τους καθηγητές, οι οποίοι πλέον δε θα αμείβονται από το πρώτο μεταπτυχιακό που διδάσκουν. Η αμοιβή τους θα προέρχεται από τα υπόλοιπα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν με όριο αποδοχών το 20% των ακαθάριστων αποδοχών της βαθμίδας τους. Όσο για τα κεφάλαια των ΕΛΚΕ, κατανέμονται ως εξής:

* 50% για αμοιβές-αποζημιώσεις τακτικού και έκτακτου προσωπικού, καθώς και τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ.

* 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων των μεταπτυχιακών και διδακτορικών του εκάστοτε τμήματος.

* 25% για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών.

Με το ίδιο άρθρο (άρθρο 4) που ρυθμίζει τα οικονομικά των μεταπτυχιακών ορίζεται και ότι ετησίως θα αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του μεταπτυχιακού ο αναλυτικός οικονομικός απολογισμός του.

Θερινά Προγράμματα 

Αλλαγές έρχονται και στα θερινά προγράμματα καθώς πλέον τα πανεπιστήμια μπορούν να προσφέρουν αντίστοιχα προγράμματα με ειδικούς όρους αποζημίωσης των διδασκόντων και τέλη εγγραφής για τους ενδιαφερομένους, που ορίζονται ρητά στη σχετική πρόσκληση.

“Συνολικά, το πνεύμα του νομοσχεδίου διατρέχει η δημιουργία και διεύρυνση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας με τη σύμπραξη επιστημόνων όλων των πεδίων (καθηγητών Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ερευνητών, διδακτόρων) της ημεδαπής και της αλλοδαπής, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η υποστήριξη της διεθνοποίησης” τονίζει σχετικά με τα υπόλοιπα άρθρα του ν/σ η Σ. Αναγνωστοπούλου.

Η διαβούλευση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:00.

Αναλυτικά το Σχέδιο Νόμου

Άρθρο 2

Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία: η Σύγκλητος ή η Συνέλευση του Ιδρύματος, η Συνέλευση του Τμήματος ή η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και ο διευθυντής του μεταπτυχιακού.

Ο διευθυντής κάθε ΠΜΣ είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή, στην περίπτωση διατμηματικού ΠΜΣ, της ΕΔΕ, για διετή θητεία (επί δύο), ανήκει στη βαθμίδα του καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του μεταπτυχιακού.

Άρθρο 3

Η διάρκεια λειτουργίας ενός μεταπτυχιακού είναι έως 6 χρόνια, και η παράτασή της πρέπει να ανανεώνεται τεκμηριωμένα. Στα μονοτμηματικά μεταπτυχιακά ποσοστό τουλάχιστον 75% των διδασκόντων πρέπει να προέρχεται από το Τμήμα. Υπενθυμίζεται ότι στον σημερινό ακαδημαϊκό χάρτη πανεπιστημιακά τμήματα εμφανίζουν ιδιαίτερα χαμηλή αναλογία καθηγητών ανά μεταπτυχιακό, γεγονός που αίρει την αυτοδυναμία τους, οδηγώντας σε ακριβοπληρωμένες συνεργασίες πολλές φορές.

Το Σχέδιο ίδρυσης συντάσσεται από τη Συνέλευση του αυτοδύναμου Τμήματος με ειδική πλειοψηφία 2/3, με αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργία και βιωσιμότητας. Ορίζονται και διατμηματικά μεταπτυχιακά με Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας (ΕΠΣ) που ρυθμίζουν το σύνολο της συνεργασίας μεταξύ ελληνικών ή/ και ξένων ιδρυμάτων.

Άρθρο 5

Οι Έλληνες υποψήφιοι μεταπτυχιακοί πρέπει να γνωρίζουν μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί πρέπει να εκφράζονται επαρκώς στη γλώσσα διεξαγωγής του μεταπτυχιακού. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανανεώνουν υποχρεωτικά την εγγραφή τους κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο. Υπάρχει δυνατότητα μερικής φοίτησης διπλάσιας σε χρόνο, για εργαζόμενους φοιτητές.

Άρθρο 6

Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται ρητώς δωρεάν, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτός μη κάτοχος μεταπτυχιακού.

Οι υποψήφιοι επιλέγουν οι ίδιοι τους επιβλέποντες καθηγητές ή ερευνητές, ενώ η Συνέλευση του Τμήματος αποκτά συνολική εποπτεία των εκπονούμενων διατριβών με τη σύνταξη συγκεντρωτικών εκθέσεων. Δικαίωμα επίβλεψης διατριβών έχουν οι μόνιμοι καθηγητές του Τμήματος, ή μόνιμοι καθηγητές ΤΕΙ ή διδάκτορες ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας. Προβλέπεται συνεπίβλεψη διδακτορικών με ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

Η χρονική διάρκεια για το διδακτορικό είναι τουλάχιστον τρία πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής του υποψηφίου. Κάθε χρόνο πρέπει να ανανεώνεται η εγγραφή των υποψηφίων.

Άρθρο 7

Την αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, ορισμένη με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Διαβάστε ακόμη:

Όλα τα Μεταπτυχιακά σε Μία Σελίδα!

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

4
0
Would love your thoughts, please comment.x