20ωρη Eπιμόρφωση στην εξ αποστάσεως Εκπαίδευση

20ωρη Eπιμόρφωση στην εξ αποστάσεως Εκπαίδευση

20ωρη Eπιμόρφωση στην εξ αποστάσεως Εκπαίδευση

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στον διδακτικό σχεδιασμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε σχολικό περιβάλλον, αξιοποιώντας εκπαιδευτικές τεχνολογίες, καθώς και στην εφαρμογή της στη σχολική τάξη μέσα από την υλοποίηση κατάλληλων και παιδαγωγικά τεκμηριωμένων διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή.

Στόχοι του προγράμματος επιμόρφωσης

Οι στόχοι του προγράμματος επιμόρφωσης εστιάζουν στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με:

Α. Τη διαδικασία της διδακτικής οργάνωσης των μαθησιακών δραστηριοτήτων για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ανάλογα με τη βαθμίδα της σχολικής εκπαίδευσης ή το γνωστικό αντικείμενο ή τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών.

Β. Τη μεθοδολογία αξιοποίησης και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για τη διδασκαλία και τη μάθηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο σχολείο μέσα από παραδείγματα καλών πρακτικών ανά γνωστικό αντικείμενο.

Γ. Τα εργαλεία και τις τεχνικές διαχείρισης σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας εκπαιδευτικού-μαθητή/ών (ή και μαθητών μεταξύ τους) στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις διάφορες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.

Δ. Την παροχή ανατροφοδότησης στο πλαίσιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσα από παραδείγματα καλών πρακτικών σε ημερήσια ή και εβδομαδιαία βάση.

Ε. Την υποστήριξη ειδικών ομάδων μαθητών από απόσταση (μαθητές ειδικής αγωγής, μειονεκτούσες ομάδες κλπ).

Ζ. Την ενημέρωση των γονέων για την υποστήριξη των μαθητών στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις διάφορες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.

Η επιμορφωτική διαδικασία θα διοργανώνεται σε διακριτά τμήματα όπου θα συμμετάσχουν:

Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

  • Νηπιαγωγοί και Δάσκαλοι
  • Ξένων γλωσσών και Πληροφορικής, καθώς και λοιπές ειδικότητες που διδάσκουν στα δημοτικά (θεατρικής αγωγής, κλπ) · Ειδικής αγωγής και εκπαιδευτικοί ειδικών σχολείων

Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

  • Θεωρητικής κατεύθυνσης (φιλόλογοι, θεολόγοι κλπ)
  • Θετικών κατευθύνσεων (μαθηματικοί, φυσικοί κλπ)
  • Εκπαιδευτικοί Ειδικών Σχολείων, εκπαιδευτικοί ΑμεΑ και λοιπές ειδικότητες

Ενδεικτική μεθοδολογία:

Η μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος θα υλοποιηθεί μέσα από δραστηριότητες, οι οποίες θα αξιοποιούν τεχνολογίες σύγχρονης (τηλεδιάσκεψη) και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Για τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης θα συγκροτούνται τμήματα έως 60 επιμορφούμενων  ανάλογα με τη βαθμίδα και την ειδικότητα των επιμορφούμενων.

Για κάθε τμήμα θ δημιουργείται αντίστοιχη τάξη στο e class ή στο e-me.

Οι 20 ώρες διάρκειας του επιμορφωτικού προγράμματος θα να κατανέμονται ως εξής:

· 10 ώρες εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω εργαλείων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (ενδεικτικά, webex, zoom, Big Blue Button, ms teams κλπ) και

· 10 ώρες ασύγχρονης επιμόρφωσης

Για τη σύγχρονη εκπαίδευση (10 ώρες), οι τηλεδιασκέψεις  καλύπτουν:

α. παιδαγωγικές αρχές αξιοποίησης της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις διάφορες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης και τους ρόλους του εκπαιδευτικού, μαθητή και γονέων, καθώς και παραδείγματα καλών πρακτικών αξιοποίησης εργαλείων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τη διαχείριση της επικοινωνίας εκπαιδευτικού – μαθητή (ενδεικτικά, webex, zoom, Big Blue Button, ms teams κλπ),

β. ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο eclass π.χ. quiz, πληροφοριακό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό τα οποία θα αναρτηθούν στο eclass σε διδακτικά αντικείμενα αντίστοιχα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης των επιμορφούμενων, και

γ. ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο e-me π.χ. quiz, πληροφοριακό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό τα οποία θα αναρτηθούν στο e-me σε διδακτικά αντικείμενα αντίστοιχα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης των επιμορφούμενων.

Για την ασύγχρονη εκπαίδευση ( 10 ώρες), όπου οι εκπαιδευόμενοι:

α. θα μελετούν αυτόνομα το εκπαιδευτικό υλικό που θα έχει αναπτυχθεί από το/τους δικαιούχο/χους για τις ανάγκες της δράσης (έως 6 ώρες) και

β. θα αναλάβουν, ατομικά, την εκπόνηση μιας εργασίας με θέμα το σχεδιασμό ενός διδακτικού σχεδίου για τη διδασκαλία μιας (ωριαίας) διδακτικής ενότητας σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η εργασία δομείται στη βάση της μεθοδολογίας ανάπτυξης υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ενδεικτικά: σκοπός, προσδοκώμενα αποτελέσματα, βασικές και συμπληρωματικές πληροφορίες, δραστηριότητες ή και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, πρακτικές παροχής ανατροφοδότηση, κλπ) και υποβάλλεται από τον επιμορφούμενο στο eclass ή στο e-me (4 ώρες).

Η εργασία αξιολογείται από τον επιμορφωτή και παρέχεται ανατροφοδότηση στον επιμορφούμενο.

 

 

Πηγή: Esos

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x